Dine rettigheder som forælder til et anbragt barn eller ung

Senest opdateret 09-02-2017

Der er kommet nye regler om plejefamiliers og personales ansvar over for anbragte børn og unge, og om adgangen til at anvende magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (Voksenansvarsloven). Reglerne i voksenansvarsloven skal sikre dit barn mod overgreb og unødvendig magtanvendelse mens det
er anbragt. Ligeledes er dit barn beskyttet mod unødvendige indgreb i hans eller hendes selvbestemmelsesret.

Voksenansvarsloven handler om de voksnes ansvar og handlemuligheder over for børn og unge, der er
anbragt i plejefamilier, opholdssteder og institutioner. Voksenansvarsloven skal derfor ses i sammenhæng
med servicelovens bestemmelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. På denne
hjemmeside beskrives voksenansvarsloven. Du skal derfor være opmærksom på, at der i serviceloven er en
række andre bestemmelser om anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, som kan have betydning
for dit barn og for dig som forældre.

Denne hjemmeside

Denne hjemmeside Socialstyrelsen.dk/rettigheder-for-born er målrettet anbragte børn og unge og har til
formål at informere anbragte børn og unge om deres rettigheder. Som forældre kan du også med fordel
orientere dig på hjemmesiden, hvis du gerne vil vide mere om dit barns rettigheder. Afhængig af hvor dit
barn bor, er der forskellige regler, der gælder.

Nogle af reglerne i den nye lov omhandler også dig som forælder til et anbragt barn (Ofte
forældremyndighedsindehaveren). På denne side er der en kort beskrivelse af reglerne i
voksenansvarsloven, og den betydning, de har for dig som forælder.

Orientering til forældrene om rettigheder

Når et barn bliver anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, skal lederen af stedet fortælle
barnet samt den, der har forældremyndigheden om de regler, der gælder for anvendelse af magt og
indgreb i privatlivets fred. Lederen skal også informere om adgangen til at klage til Ankestyrelsen eller
kommunalbestyrelsen.

Det samme gælder, hvis et barn bliver anbragt i en kommunal plejefamilie. Her er det den kommune,
som anbringer barnet, der skal oplyser barnet og den, der har forældremyndigheden om reglerne og om
adgangen til at klage.