Monitorering af målgrupper og tilbudsstruktur omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen monitorerer løbende de små og/eller komplekse målgrupper, som er omfattet af den nationale koordinationsstruktur samt den tilhørende tilbudsstruktur for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser.

Der indhentes løbende viden om målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur fra forskellige kilder og aktører på socialområdet, herunder blandt andet eksperter, fagpersoner samt bruger- og interesseorganisationer. Denne viden kobles med data fra nationale registre og bruges til at beskrive målgruppernes størrelse og indsatsbehov samt til at følge udviklingen i målgrupperne over tid.

For at følge tilbudsstrukturen som leverer indsatser til målgrupperne, gennemfører Social- og Boligstyrelsen en spørgeskemaundersøgelse blandt relevante leverandører af indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. I undersøgelsen indsamles data, der skal være med til at danne et overblik over tilbudslandskabet til de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur. I undersøgelsen vurderes forskellige tilbud ud fra en række parametre i forhold til, om de har forudsætninger for at levere højt specialiserede indsatser til målgrupperne. Parametrene fastsættes af Social- og Boligstyrelsen i overensstemmelse med styrelsens opgaver, jf. lov om social service, §§ 13 b-c.

Læs loven om social service, §§ 13 b-c

Et tilbuds generelle kvalitet vurderes af socialtilsynet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for socialtilsynet, og er derfor ikke en del af monitoreringen i regi af den nationale koordinationsstruktur. Et tilbud kan således godt være godkendt med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, uden at tilbuddet nødvendigvis er i stand til at levere en højt specialiseret indsats til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Læs mere om kvalitetsmodellen for socialtilsynet

Spørgeskemaundersøgelsen bidrager med viden, som indgår i en samlet risikovurdering i regi af den nationale koordinationsstruktur. Risikovurderingen har til formål at vurdere, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til de målgrupper, der er omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Næste undersøgelse af tilbudsstrukturen

Næste undersøgelse af tilbudsstrukturen forløber primo 2024.

Den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur søge at forebygge, at der sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Læs om målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur

Se video om den nationale koordinationsstruktur

Senest opdateret 07-02-2024

Kontakt

National koordination