Magtanvendelser

Socialtilsynet skal anvende indberetninger om magtanvendelse i vurderingen af kvaliteten i det enkelte tilbud, herunder om tilbuddet har den fornødne kvalitet, jf. lov om socialtilsyn. Derved indgår magtanvendelsesindberetninger i den samlede vurdering af forholdene i det enkelte tilbud.

Socialtilsynets behandling af indberetninger

Socialtilsynets skal tage stilling til, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige handlinger, herunder:

  • Anmode tilbuddet om en redegørelse for magtanvendelsen
  • Foretage et tilsynsbesøg
  • Dialog med tilbuddet om deres praksis for magtanvendelser, om pædagogisk forebyggelse af magtanvendelser, og om hvorvidt personalet kender reglerne for magtanvendelser

Når magtanvendelse giver anledning til bekymring

Såfremt socialtilsynet finder, at der er grund til bekymring i forhold til tilbuddets brug af magt, skal socialtilsynet sædvanligvis kontakte tilbuddet herom, og sædvanligvis også borgerens handlekommune og driftsherren.

Socialtilsynet kan om nødvendigt udstede påbud til tilbuddet om at rette på de bekymrende forhold.

Magtanvendelse uden lovhjemmel

Hvis et tilbud har foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen, kan socialtilsynet udstede påbud. Det kan fx være i tilfælde, hvor socialtilsynet vurderer, at mindsteindgrebet ikke er anvendt, eller at tilbuddet kunne have løst problemet på anden vis. 

Socialtilsynet skal i disse sager vurdere, om der skal rettes henvendelse til politiet.

Tilbud skal indberette magtanvendelser

En magtanvendelse omfatter alle tilfælde, hvor en borger ved en andens, som regel fysiske, indgriben begrænses i sin frie færden og dermed i sin selvbestemmelse.

Et tilbud skal fremsende indberetninger om alle former for magtanvendelse til:

  • Den kommune, der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet.
  • Driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd (kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om kommunale eller regionale tilbud)
  • Socialtilsynskommunen, der fører det driftsorienterede tilsyn, jf. ovenstående.

På den måde sikres det, at de myndigheder, der har opgaver og ansvar i forhold til tilbuddet og borgeren får mulighed for at reagere på indberetningen.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Jannie Høien Andersen
Sekretær

Lovgivning

Magtanvendelse: Lov om social service §§ 135a og 137m