Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19

Senest opdateret 08-11-2021

Formålet med initiativet er at komme fagligt efterslæb blandt børn i udsatte positioner til livs og at fremme deres trivsel og læring efter COVID-19. I et partnerskab med fonde afsættes der i alt 86 mio. kr.

Projektperiode:

2022 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er børn i udsatte positioner i grundskolerne. Børnene er dem, der formodes at være hårdest ramt af nedlukningerne både i forhold til trivsel og læring. Det forventes, at 25 kommuner medvirker i initiativet. Den konkrete vurdering af hvilke børn, der skal indgå i indsatserne, foretages af kommunerne med inddragelse af de deltagende skoler ud fra en guide, der er udarbejdet i forbindelse med initiativet.

Baggrund for projektet:

Børn og unge i grundskoler har det seneste halvandet år haft lange perioder med hjemmeundervisning grundet COVID-19, og meget tyder på, at uligheden i læringsudbytte er øget under nedlukningerne. Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en undersøgelse, der viser, at det ifølge lærere og skoleledere særligt er elever fra socialt udsatte hjem, der har lært mindre under nedlukningerne end i den almindelige undervisning. Samlet set vurderes der derfor at være et stort behov for at iværksætte et nationalt initiativ, der som supplement til bredere indsatser investerer i børn i udsatte positioners trivsel og læring.

Formål:

Formålet med initiativet er at bidrage til et fagligt løft og øget trivsel blandt elever i udsatte positioner. Initiativet tager afsæt i, at elevernes trivsel og faglige udbytte hænger uadskilleligt sammen, og at fællesskabet i skolen er centralt for et solidt løft af begge dele. Gode fællesskaber er derfor omdrejningspunktet for de indsatser, kommuner og skoler kan igangsætte under initiativet. Konkret kan der fx være tale om undervisning i små grupper eller en ekstra lærer.

Dokumentation og evaluering:

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) står for evaluering af initiativet.

Samarbejdsparter:

Initiativet er initieret af et partnerskab mellem Social- og Ældreministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Socialstyrelsen, KL, samt Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN og Egmont Fonden. Novo Nordisk Fonden medfinansierer initiativet.

Finansiering:

Der afsættes ca. 86 mio. kr. til initiativet, der består af to særskilte spor. Knap 9 mio. kr. er udmøntet som et led i spor 1. Fra statslig side blev der afsat 5 mio. kr. i 2021 til at give et økonomisk tilskud til otte organisationer, der arrangerer ferielejre og lignende aktiviteter for børn i udsatte positioner: Blå Kors, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Røde Kors og Ungdommens Røde Kors. Midlerne anvendes til ferielejre og lignende aktiviteter i sommeren og efteråret 2021 og skal samlet set sikre, at flere børn i udsatte positioner kan få gode ferieoplevelser, hvor de kan blive en del af fællesskaber og genfinde lysten til læring. Til samme formål har VILLUM FONDEN i juli 2021 udmøntet ca. 3,7 mio. kr. i ekstra støtte til Ungdomsskoleforeningen og Spejderne. Spor 2 er beskrevet ovenfor og er ved at blive udmøntet. Der er samlet afsat 77 mio. kr. til dette spor. Heraf bidrager Novo Nordisk Fonden med 50 mio. kr.

Mere information:

Konkret får 25 kommuner, der vurderes at have en særligt stor andel af børn i målgruppen, direkte tilbud om at implementere vidensbaserede indsatser i grundskolen. Kommunerne modtager en guide til implementeringen af indsatser og kan gennem hele forløbet få rådgivning og støtte fra både Socialstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der også indgår i partnerskabet.

Landets øvrige kommuner modtager desuden et inspirationskatalog, der bygger på initiativet. I inspirationskataloget kan kommunerne finde redskaber til at arbejde vidensbaseret med skoleunderstøttende indsatser.

Inspirationskatalog

Q&A for de 25 kommuner, der modtager tilbud om tilskud

Spørgsmål:

Det er et krav, at elever, der indgår i indsatserne registreres i en løsning Socialstyrelsen stiller til rådighed herfor. Hvad er lovhjemlen til behandling af sådanne personfølsomme oplysninger.

Svar:

Socialstyrelsen er dataansvarlig for denne behandling og evaluator er Socialstyrelsens databehandler. Det konkrete system til registrering er ikke fastlagt endnu. Der bliver udsendt videregivelseserklæringer vedr. kommunernes videregivelse af personoplysninger om eleverne.

Hjemlen til Socialstyrelsens behandling findes i art. 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen samt § 10 i databeskyttelsesloven.

Socialstyrelsens formål med behandlingen af data er evaluering af initiativet. Der er tale om en undersøgelse af samfundsmæssig betydning. Socialstyrelsen udarbejder oplysningsskrivelser til elever og forældre, som beskriver netop dette.

Spørgsmål:

Hvad er formålet med den indledende screening/afdækning?

Svar:

Formålet er at kommunen får et samlet overblik over, hvilke elever eller elevgrupper, der har et fagligt og trivselsmæssigt efterslæb efter COVID-19. Afdækningen skal tilvejebringe viden om, hvor behovene for en særlig indsats er de største og mest akutte.

Målet er ikke en tilbundsgående analyse af alle elever, men at danne et overblik over, hvor behovene for en særlig indsats er størst i jeres kommune.

Spørgsmål:

Vil der være mulighed for, at midlerne kan anvendes i hele skoleåret 2022/23?

Svar:

Nej, midlerne skal være anvendt inden 31.12.2022. Midlerne kan  anvendes til indsatser, der løber i hele skoleåret, når midlerne blot er anvendt inden udgangen af 2022. 

Spørgsmål:

Skal indsatserne starte 1. marts 2022?

Svar:

Initiativet skal sættes i gang 1. marts 2022. Det er dog muligt at bruge foråret 2022 til at forberede indsatsen, men først sætte den egentlige implementering i gang i det nye skoleår (1. august 2022). Indsatserne kan så fx løber min 12 uger i løbet af efteråret frem mod 31. december 2022.

Spørgsmål:

Bliver kommunen ramt på servicerammen, hvis de takker ja til at modtage midlerne og indgå i initiativet?

Svar:

Nej, tilskuddet modregnes ikke ift. servicerammen.

Kontakt:

Julie Møller-Høy Worm
+45 41 73 08 61
 

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet