Kurser til sagsbehandlere på handicapområdet

Sagsbehandling
Senest opdateret 17-10-2022

Socialstyrelsen udbyder i 2023 – 2025 kurser til myndighedssagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet. Kurserne er bygget op omkring centrale juridiske og socialfaglige temaer i sagsbehandlingen på handicapområdet.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe er børn og voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser, der modtager støtte efter serviceloven.

Baggrund for projektet:

Høje omgørelsesprocenter på både børne- og voksenhandicapområdet viser et behov for at styrke kvaliteten i kommunernes sagsbehandling. Tal fra Ankestatistikken viser, at omgørelsesprocenten på voksenhandicapområdet i 2019 og 2020 var på hhv. 46,1 pct. og 42,4 pct. På børnehandicapområdet tegner sig et tilsvarende billede med høje omgørelsesprocenter; I 2019 og 2020 var omgørelsesprocenten hhv. 50,6 pct. og 52 pct. Ligeledes peger erfaringer fra taskforcen på børne- og voksenhandicapområdet på, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at styrke kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Taskforcens analyser af kommunernes sagsbehandling viser blandt andet betydelige udfordringer ved overgangen fra barn til voksen. Endvidere peger taskforcens analyser på udfordringer ved sagsoplysning og borgersamarbejde, herunder inddragelse af borgerens ønsker og mål, samarbejde med udfører om bestillingen samt dokumentation af og opfølgning på indsatsen.

Formål:

Formålet med initiativet er at udvikle og udbyde et kursustilbud til alle landets kommuner, der kan bidrage til at styrke den juridiske og socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen, så sagsbehandlere er klædt bedst muligt på til at udføre sagsbehandling af høj kvalitet, som sikrer borgerens retssikkerhed og inddragelse i egen sag. Kursustilbuddet skal bidrage til, at den enkelte borger oplever en lovmedholdelig og rettidig sagsbehandling, og en tillidsfuld samarbejdsrelation med kommunen.

Dokumentation og evaluering:

Kursustilbuddet evalueres af Socialstyrelsen. Kvaliteten af det enkelte kursustilbud vil løbende blive evalueret i form af tilfredshedsmålinger for hver enkelt kursus. Evalueringen skal overordnet omhandle efterspørgslen, det faglige indhold på kurserne, undervisningsformen og deltagernes udbytte af kurserne.

Samarbejdsparter:

Socialstyrelsen samarbejder med Ankestyrelsen om projektet.

Finansiering:

SSA22

 

Kontakt

Jennifer Nim Rushton
Fuldmægtig

Kurser i 2023

I løbet af første halvår 2023 tilbyder Socialstyrelsen kurser i borgerinddragelse.

Aarhus d. 15. marts

København d. 21. marts

Online d. 23. maj

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet