Klimakrav (LCA) i bygningsreglement

Fra 1. januar 2023 er der indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri. Det betyder, at alt nybyggeri skal dokumentere deres klimapåvirkning gennem livscyklusvurdering.

Med den nationale strategi for bæredygtigt byggeri følger regeringen op på anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren og begynder indfasningen af konkrete krav til byggeriets klimaaftryk.

Det betyder at alt nybyggeri skal dokumentere klimapåvirkningen (CO2) ved at lave en livscyklusvurdering (LCA).

Ikrafttrædelse 1. januar 2023

Der er fra 1. januar 2023 indført krav om LCA-beregning for nybyggeri den 1. januar 2023.

For nybyggeri over 1.000 m2 indføres et krav om CO₂-grænseværdi svarende til 12 kg CO₂-ækv/m²/år. Kravet gælder for alle nye bygninger, der er omfattet af energirammen. 

Kravet kan medvirke til at nedbringe klimaaftrykket fra byggeriet og modne branchen og bygherrer til at bygge mere bæredygtigt og fremme klimavenlige løsninger til byggeriet.

Ultimo 2023 mødes aftaleparterne med henblik på fastsættelse af grænseværdi fra 2025, således at denne kan fastsættes ud fra den nyeste viden og data. Grænseværdier fra 2025 skal ligeledes gælde for nybyggeri under 1.000 m².

Tidsplan for national strategi for bæredygtigt byggeri

Grænseværdien skærpes 

Indfasningen af krav om maksimal CO₂-udledning sker gradvist, og i 2025 indføres en grænseværdi for det øvrige nybyggeri.

Indfasning af krav om LCA og grænseværdier forventes at medføre CO₂-reduktioner fra byggeriet, herunder i andre sektorer og i udlandet.

Det er vigtigt for lige konkurrence og innovation, at de regler og ambitioner der danner ramme for byggeriets omstilling til øget bæredygtighed er høje – men også opnåelige for en branche, der rækker sig på tå.

Dette giver virksomhederne mulighed for at udvikle bedre metoder og værktøjer for at effektivisere og reducere udslip fra byggeprocesser og bygningsdrift.

Det vil derfor være afgørende at finde den rette balance mellem ambitioner og krav til byggeriets klimaaftryk de kommende år frem.

Lav emissionsklassen

Som en frivillig mulighed for branchen indføres i 2023 en lav emissionsklasse med en grænseværdi svarende til 8 kg CO₂-ækv/m²/år, der i årene frem over skærpes med fastsatte grænseværdier i 2025, 2027 og 2029.

Fra politisk aftale til ikrafttrædelse af klimakrav 

Processen fra aftale til ikrafttrædelse af klimakravene er herunder oplistet kronologisk.

Den 5. marts 2021 indgik regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om National Strategi for Bæredygtigt Byggeri.

I aftalen indgår trinvis indfasning af CO2-krav til bygninger, her fra kaldet klimakravene (LCA).

Aftalen er baseret på analysen fra BUILDs rapport, Klimapåvirkninger fra 60 bygninger. 

Find den oprindelige rapport fra 2020 om klimapåvirkning fra 60 bygninger her

Find en opdateret version af rapporten fra 2021 her 

Den 23. marts 2022 blev Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger lanceret til at formidle og kompetenceopbygge byggebranchen frem mod de kommende klimakrav. 

I september og oktober deltog styrelsen i fire regionale netværksmøde (Holstebro, Aalborg, Odense og Næstved) om de kommende klimakrav og hvad det betyder for byggeriets aktører.

Brancheinddragelse og proces

Den 23. april - 23. maj 2022 blev bestemmelserne til klimakravene sendt i national høring.

Den 3. maj afholdte styrelsen et webinar om de bestemmelser, som blev sendt i national høring.

Den 5. maj afholdte KL i samarbejde med styrelsen et webinar for kommunernes byggesagsbehandlere.

Den 28. juni 2022 blev høringsnotat offentliggjort på Høringsportalen. 

Den 22. juni - 22. september 2022 var klimakravene i EU notifikation, dvs. europæisk høring. Der kom ingen kommentarer.

Den 12. september 2022 afholdt styrelsen i samarbejde med BUILD et webinar om vejledningen til særlige bygningsforhold. 

I uge 45-46 blev det foreløbige vejledningsmateriale sendt i bred kommentering hos brancheorganisationer.

Materialet blev tilgængeligt på denne side d. 7. november 2022 og der var frist for kommentering d. 18. november. Kommentarer blev indsendt til styrelsen via brancheorganisationerne. 

I uge 45, den 11. november, afholdt styrelsen et åbent webinar om vejledningsmaterialet. 

Læs høringsnotatet på Høringsportalen her 


Gældende bestemmelser og vejledninger 

Den 2. december offentliggjorde styrelsen vejledningsmaterialet om bygningers klimapåvirkning og bilag til bestemmelserne på nærværende side.

Den 1. januar 2023 trådte krav om beregning af bygningers klimapåvirkning i kraft.

Kravet er indført i bygningsreglementet på lige fod med bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Kravet er nu tilgængeligt på retsinformation og på VIRK.dk.

Læs mere om kravet på Retsinformation her

Læs mere i ændringsbekendtgørelsen her 

Den 1. januar 2023, er der ikrafttrædelse og offentliggørelse af klimakravene på bygningsreglementet.dk. 

Vejledninger og bilag til LCA-bestemmelse

Nedenfor finder du vejledninger og bilag til LCA-bestemmelse. 

Hent vejledning til deklarationskrav for bygningers klimapåvirkninger

Hent vejledning til grænseværdi for bygningers klimapåvirkninger

Hent tilføjelse til dokumentationsvejledning om bygningers klimapåvirkning 

Hent supplement til vejledning om lovliggørelse om bygningers klimapåvirkning 

Hent bilag om bygningsdele til beregning af klimapåvirkning her

Hent bilag om det generiske datagrundlag her 

Hent oplæg til standardværdier for installationer, enfamiliehuse og rækkehuse

Hent oplæg til standardværdier for øvrige bygninger   

Kontakt

Byggeri

Få mere at vide

Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger hjælper byggebranchen med at blive klar til de nye klimakrav og styrker branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers samlede klimapåvirkninger.

Læs mere på byggeriogklima.dk her 

Kommentering af standardformat til LCA-dokumentation

Er du interesseret i at kommentere på det kommende frivillige standardformat (excel ark) til dokumentation af livscyklus vurdering?

Så er det nu du har muligheden.

Find det frivillige standardformat her. 

Fristen for at kommentere er mandag d. 18. december kl. 10.
Kommentarer sendes til loumei@sbst.dk