Byggevarer i kontakt med drikkevand

For at sikre at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet, er der krav om godkendelse før en byggevare markedsføres og sælges i Danmark.

I bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

 • Godkendt i den danske GDV-ordning eller

 • Certificeret i Tyskland med et DVGW-certifikat eller

 • Godkendt i Holland med en ATA-godkendelse/The KIWA Water Mark eller

 • Typegodkendt i Sverige af enten RISE eller KIWA Sverige

 GDV-ordningen er dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsfører (producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4.

Ansøg om godkendelse

Skal du ansøge om godkendelse på en byggevare, kan du læse mere på denne side: Ansøg og godkendelse og fornyelse

Byggevarer omfattet af bekendtgørelsen 

Fabriksfremstillede byggevarer, herunder f.eks. vandhaner og armaturer og andre byggevarer, som er i kontakt med det kolde drikkevand, der er placeret fra indgang til ejendom og frem til tapstedet og er en fast del af drikkevandsinstallationen, er omfattet af reglerne.

Det fremgår af bekendtgørelsen, hvilke byggevarer der er undtaget kravet om godkendelse.

Læs mere i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand 

Læs mere i vejledning om byggevarer godkendt til drikkevand 

Læs mere i listen over drikkevandskvalitetskriterier 

Læs mere i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 

GDV-ordningen

GDV-ordningen er en gebyrfinansieret godkendelsesordning, hvor byggevarer i kontakt med drikkevand kan godkendes og mærkes, så byggevaren kan markedsføres og sælges i Danmark.

Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand (GDV) omfatter byggevarernes sundhedsmæssige egenskaber, det vil sige afsmitning af potentielt sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Social- og Boligstyrelsen er den ansvarlige myndighed for godkendelsesordningen og udstedelsen af GDV-godkendelser. 

Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet rådgiver Social- og Boligstyrelsen om krav, testgrundlag og metoder med henblik på at sikre, at kvalitetskravene til byggevarer i kontakt med drikkevandet er overholdt, når vandet kommer ud til forbrugernes taphaner.

Social- og Boligstyrelsen kan henvise til Miljøstyrelsens drikkevandsbekendtgørelse og liste over vejledende drikkevandskvalitetskriterier samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Læs mere om krav til godkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside her 

Betingelser for godkendelse 

Ansøger skal sørge for at opfylde betingelserne i bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand og følge retningslinjerne i GDV-ordningens vejledninger.

Ansøgninger om GDV-godkendelse kan først indsendes, når al sundhedsmæssig dokumentation er i orden. Læs mere om GDV-ordningens betingelser nedenfor.

Alle gældende GDV-godkendelser, der er udstedt efter GDV-ordningens betingelser, er offentliggjort på Social- og Boligstyrelsens godkendelsesliste.

Listen indeholder både treårige godkendelser for de byggevarer, som er godkendt før 1. juli 2016, og de femårige godkendelser udstedt efter 1. juli 2016.

Det fremgår af certifikaterne på listen, hvilken bekendtgørelse GDV-godkendelsen er udstedt efter.

Se de gyldige GDV-godkendelser her 

Udløbne, bortfaldne eller tilbagekaldte GDV-godkendelser fremgår ikke af godkendelseslisten.

Det er ikke lovligt at markedsføre og sælge byggevarer i kontakt med drikkevand under følgende godkendelsesnumre.

Hent liste over udløbne GDV-godkendelser her

Byggevarer, der godkendes under GDV-ordningen, kan mærkes med 'Godkendt til drikkevand'-mærkning.

For GDV-godkendelser udstedt før 1. juli 2016, er mærkning med "Godkendt til drikkevand" obligatorisk. Hvis GDV-godkendelsen er udstedt efter den 1. juli 2016, så er "Godkendt til drikkevand"-mærkningen frivillig.

Download GDV-logo og GDV-mærket i jpg- og ai-format: 

Download GDV-logo i JPG-format her 

Download GDV-logo i AI-format her 

Download GDV-mærke i JPG-format her 

Download GDV-mærke i AI-format her 

Fonten i mærket er Helvetica Bold Condensed.
 

Den 1. juli 2018 er gebyret for en GDV-godkendelse overgået fra at være et fast gebyr til betaling pr. påbegyndt time.

Virksomheder betaler gebyr til dækning af alle aktiviteter forbundet med en GDV-godkendelse, herunder behandling af ansøgninger, afrapporteringsforpligtelser, information til ansøgere og offentligheden om ansøgningsprocedure og om ordningen som helhed mv.

Gebyr opkræves endvidere ved opretholdelse af godkendelse, fornyelse af godkendelser og for tilbagekaldelser, der skyldes, at godkendelsesindehaveren ikke har overholdt betingelser for opretholdelsen af godkendelsen.

Gebyrtaksten pr. time findes i bekendtgørelse om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Social- og Boligstyrelsen informerer om regulering af gebyrtaksten på siden Gebyrer og afgifter på byggeområdet.

Læs mere om gebyrer på byggeområdet i bekendtgørelsen her 

Det er en betingelse for GDV-godkendelsen af en byggevare, at der årligt føres tilsyn med, at byggevaren markedsføres på de betingelser, der lå til grund for godkendelsen.

Det vil sige, at byggevaren i hele godkendelsesperioden har de samme sundhedsmæssige egenskaber, som lå til grund for godkendelsen.

Tilsynet skal foregå som akkrediteret inspektion.

Det betyder, at tilsynet skal være akkrediteret efter DS/EN ISO/IEC 17020 til at udføre inspektion og samtidig også være akkrediteret til at udføre tilsyn i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.

Følgende tilsynsorganer er på nuværende tidspunkt akkrediteret til at udføre tilsyn med byggevarer i kontakt med drikkevand:

 • Teknologisk Institut

 • KIWA Sverige AB

 • IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH

 • TTR Institute s.r.l.

 • RISE Sverige


Listen opdateres løbende. 

Nedenfor finder du en liste med eksempler på byggevarer, der kan GDV-godkendes. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

Slanger og rør
Slangesæt (slange med fittings i begge ender)
Rør af plast/elastomere
Rør af metal

Fittings og fordelerrør
Fittings af plast/elastomere
Fittings af metal
Fittings af metal og plast/elastomere
Fordelerrør af metal
Fordelerrør af plast/elastomere

Armaturer
Armaturer m. udtræksslange
Armaturer u. udtræksslange

Ventiler
Ventiler af metal
Ventiler af metal og plast/elastomere
Ventiler af plast/elastomere

Apparater, der er en del af den faste installation
Vandbehandlingsanlæg
Drikkevandskølere
Vandmålere
Filtre

Tætningsprodukter og rørforinger

Øvrige
Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, når de indgår i eller tilsluttes en bebyggelses faste drikkevandsinstallationer fra skel frem til og med tapstedet og derved kommer i kontakt med drikkevand.

Liste med eksempler på byggevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen, men som kan opnå en frivillig godkendelse. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

 • Byggevarer eller komponenter heri af rustfrit stål-legeringer EN 1.4000-1.4999

 • Luftblandere, der er beregnet til at indgå i et armatur

 • Kartoucher i armaturer og aftapningsventiler

 • Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i tid, dvs. mindre end 30 minutter ad gangen

 • Byggevarer eller komponenter heri, der alene vurderes at have marginal berøring med drikkevand i areal, f.eks.

  • Indre byggevarer eller delkomponenter, der som udgangspunkt har et drikkevandsberørt areal på mindre end 4 cm2, når byggevaren anvendes, f. eks. O-ringe, mindre pakninger og lign.

  • Andre små komponenter, bl.a. pakningsgarn, paksalve, armaturfedt, PTFE-tape til gevindsamlinger, rørtætningssnor til gevindsamlinger, gevindlim og andre anaerobe rørtætningsprodukter, der anvendes i gevindsamlinger, loddemidler, gevindskærevæske og glidemiddel til samling af plastrør

  • Visse delkomponenter i meget store byggevarer, hvis komponenten efter en konkret vurdering af styrelsen må anses for alene at have marginal berøring med drikkevand

  • Byggevarer, der kan anvendes som permanent eller midlertidig reparation af utætte vandrør, som f. eks. bandagemuffer og reparationsklemmer, men som alene er beregnet til reparation af så små utætheder, at byggevaren ikke har eller kun har en helt marginal berøring med drikkevand.

Liste med eksempler på byggevarer, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen og derfor ikke kan GDV-godkendes. Listen er ikke udtømmende og opdateres løbende.

 •  Byggevarer udført af rent kobber.

 • Byggevarer udført af elforzinket stål eller varmforzinket stål.

 • Byggevarer, der indgår i ikke-faste installationer, f.eks. vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt - og varmdriksautomater, isterningemaskiner, drikkevandskølere, køle/fryseskabe med vandkøler, osv. Disse byggevarer kan i stedet være omfattet af dokumentationskrav i henhold til Fødevarestyrelsens regler for fødevarekontaktmaterialer.

 • Byggevarer, som er monteret som del af den faste installation, men som udelukkende markedsføres eller sælges i Danmark til andre formål end til brug for drikkevand, fx "gårdpostventiler", kogevandsarmaturer, brusearmaturer, når de udelukkende markedsføres til andre formål end drikkevand (f.eks. til bidet, bruser, bad og kogende vand).

 • Forkromede omløbere til overgangen mellem galvaniserede rør og kobberrør og ikke i kontakt med drikkevand.

 • Indbygningscisterner, toiletter og tilslutningsslanger hertil, hvor der ikke forekommer tapsteder for drikkevand.

 • Vandvarmere, varmtvandsbeholdere, vandkogere og kogevandsbeholdere, der ikke fører (koldt) drikkevand frem til tapsteder.

Kontakt

GDV-ordningen

I øjeblikket

Styrelsen har på nuværende tidspunkt mange ansøgninger, hvorfor der må forventes længere behandling af din ansøgning. 

Vi har telefontid mandag til fredag mellem kl. 10 og 12.