Om psykiske vanskeligheder

Kommunale psykosociale indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder er primært reguleret efter serviceloven.

Kommunerne skal, ifølge servicelovens § 81, tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet er at forebygge, at borgerens udfordringer forværres, og støtte op omkring at den enkeltes sociale og personlige funktionsniveau og udviklingsmuligheder forbedres. Det er desuden hensigten, at mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse forbedres og at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes individuelle behov.

Indsatstyper

I den kommunale sociale indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder er der fire overordnede indsatstyper, som alle rummer en række handlemuligheder, som kommunerne kan anvende:

  1. Forebyggende indsatser, som handler om at give borgere rådgivning og oplysning individuelt eller i grupper.
  2. Opsøgende indsatser, herunder en støtte- og kontaktpersonordning.
  3. Indsatser til borgere, der bor i eget hjem, herunder personlig og praktisk hjælp, socialpædagogisk bistand/bostøtte (individuelt eller gruppe), beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. 
  4. Døgndækkede indsatser, herunder botilbud til midlertidige eller længerevarende ophold, andre botilbudslignende boformer samt akuttilbud.

Alle ovennævnte indsatstyper har lovhjemmel i serviceloven. Der kan desuden gives indsatser efter Sundhedsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Den psykosociale indsats

Den psykosociale indsats er et led i borgerens samlede rehabiliteringsforløb. I tilknytning til de sociale indsatser ydes også sundhedsfaglige indsatser, såsom sundhedsfremme, genoptræning og misbrugsbehandling, samt beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser. Den samlede rehabiliteringsindsats omfatter således både indsatser på social-, sundheds, beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Den sociale indsats tager udgangspunkt i menneskets funktionsevne samt individuelle færdigheder, kompetencer og ressourcer. Det betyder, at den socialfaglige indsats over for mennesker med psykiske vanskeligheder har fokus på det enkelte menneskes muligheder og potentialer, og hvordan disse kan realiseres.

Mere viden

Udgivelse: Mennesker med psykiske vanskeligheder – sociale indsatser der virker. Social- og Boligstyrelsen (2013)

Link: En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri

 

Senest opdateret 27-02-2018

Mere viden

På Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside finder du oplysninger om love, afgørelser, rapporter til info om indsatsområder, puljer, og hvor du kan søge støtte til projekter.

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent