Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenteret er etableret i et samarbejde mellem Social- Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Sammen udbreder de tre organisationer eksisterende viden om børneinddragelse og udsatte børns liv til fagpersoner.

Børn og unge skal opleve at blive lyttet til og taget alvorligt, når de er i kontakt med kommunen eller andre aktører på socialområdet. Undersøgelser har dog vist, at det ikke sker i tilstrækkelig grad i dag.

Det er baggrunden for oprettelsen af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, der blev etableret i 2021, foreløbig frem til udgangen af 2024.

Tæt samarbejde

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv er etableret i et tæt samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår. Det er et videnscenter, hvor der trækkes på eksisterende og forskellige kompetencer hos de tre organisationer.

Videnscenteret tilbyder bl.a. rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til fagpersoner, afholder konferencer og webinarer samt udarbejder og formidler om børneinddragelse og udsatte børns liv.

Videnscenteret bidrager således med udbredelse af viden, udvikling af konkrete redskaber, afholdelse af strategisk rådgivning og faglig opkvalificering, der tilsammen understøtter en større grad af inddragelse for børn.

Videnscenteret udgiver vidensindsamlinger og understøtter, at der generelt arbejdes vidensbaseret i indsatsen for udsatte børn og unge.

Den politiske aftale

Oprettelsen af Videnscenteret er besluttet af et bredt flertal i Folketinget som led i udmøntningen af den såkaldte reserve for bl.a. socialområdet. Der kan læses nærmere om Videnscenteret i den politiske aftale (s. 5). Aftalen er tilgængelig på Social- , Bolig-  og Ældreministeriets hjemmeside:

Læs mere om den politiske aftale her 

Hent Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2021-2024 

Samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår bidrager til et videnscenter, hvor den enkelte organisation bringer sin faglige ekspertise i spil i forhold til en fælles dagsorden. Videnscenteret er således ikke et fysisk center.

Social- og Boligstyrelsen har særlig viden om lovgivning og implementering og bidrager blandt andet med systematisk opbygning af viden og redskaber til god børneinddragelse. Derudover spiller Social- og Boligstyrelsen en central rolle i afholdelsen af rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsen her

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har den forskningsmæssige ekspertise. VIVE bidrager til videnscenteret med at indsamle, skabe overblik over og formidle eksisterende og aktuel viden og forskning om udsatte børn, unge og deres familier.

Læs mere om VIVE her

Børns Vilkår har som civilsamfundsaktør stor erfaring i at tale med børn i udsatte positioner. Børns Vilkår bidrager med et stærkt fokus på børneperspektivet og spiller desuden en central rolle i forbindelse med den praksisnære kompetenceudvikling af medarbejdere i videnscenterets rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb.

Læs mere om Børns Vilkår her

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har to formål:

At styrke kommuners inddragelse af børn og unge, så inddragelse reelt sker i praksis
Aktiviteterne i Videnscenteret har alle til formål at styrke kommunernes strategiske rammesætning og skabe faglige forudsætninger for en reel inddragelse af udsatte børn og unge.

Behovet for større opmærksomhed ses blandt andet i rapporten Anbragte unges trivsel (VIVE 2020), der viste, at 43 % af de adspurgte unge ikke oplevede, at de blev taget med på råd dengang, det blev bestemt, hvor de skulle bo.

Tendensen ses også i rapporten Udsatte unges inddragelse i kommunernes sagsbehandling (VIVE 2020), hvor det fremgår, at 28 % af de adspurgte unge ikke oplever, at de har indflydelse på, hvad kommunen beslutter om dem. Særligt de meget udsatte unge, pigerne samt de yngste unge på 12-13 år føler sig mindre inddraget.

I Videnscenteret arbejdes der på flere niveauer for at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge. Et eksempel er rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløbene: Her arbejdes der både med at rammesætte en systematisk inddragelsespraksis og med at give konkret kompetenceudvikling til den enkelte sagsbehandler om afholdelse af børnesamtaler.

At samle og formidle viden og forskning om udsatte børn og familiers liv
Det er vigtigt, at hjælpen til børn, unge og familier bygger på viden. I praksis kan det dog være vanskeligt at få overblik over tilgængelig viden, da den kan befinde sig i rapporter og undersøgelser fra mange forskellige forskningsinstitutioner mv.

Videnscenteret samler og formidler eksisterende viden om udsatte børn, unge og deres familier.

Viden omfatter både forskning, teori og evidensbaserede metoder. Metoderne kan dels have fokus på at kvalificere de fagprofessionelle i deres arbejde med udsatte børn og unge, dels på at understøtte en strategisk og kvalificeret inddragelsespraksis.

Videnscenteret formidler bl.a. gennem webinarer, faglige konferencer, nyheder og web.

Videnscenteret har til formål at styrke inddragelse af udsatte børn og unge mellem 0-23 år og deres familier.

Aktiviteterne i Videnscenteret henvender sig til fagprofessionelle, herunder chefer, ledere og medarbejdere i kommunale myndigheder samt almenområdet. Almenområdet kan indgå som del af snitfladen til myndighedsområdet, for eksempel skole og dagtilbud, sundhedsenheder og PPR.

Lotte Hestbæk
Projektleder
Social- og Boligstyrelsen
Hanne Søndergaard Pedersen
Projektleder
VIVE
Carsten Kirk Alstrup
Projektleder
Børns Vilkår