Strategi

Socialstyrelsens strategi sætter rammerne for styrelsens arbejde. Strategien omfatter styrelsens vision, kerneopgaver og de principper, vi arbejder efter.

Vision

Socialstyrelsen kvalificerer den sociale indsats i kommuner, regioner og sociale tilbud, så der skabes målbare forandringer for den enkelte borger og for samfundet som helhed. Det gør vi med afsæt i aktuelt bedste viden og i tæt samspil med andre statslige aktører, kommuner, regioner, sociale tilbud, vidensmiljøer, interesseorganisationer, civilsamfund og fonde. Vi gør viden til gavn.

Kerneopgaver

Socialstyrelsen har fire kerneopgaver på det sociale område:

 • Vi styrker vidensgrundlaget.
  Socialstyrelsen styrker vidensgrundlaget på det sociale område ved at tilvejebringe ny viden om centrale udfordringer og effektive, helhedsorienterede løsninger for udsatte borgere og mennesker med handicap.
 • Vi formidler viden og anbefalinger.
  Socialstyrelsen skaber gennemsigtighed og overblik over udviklingen på socialområdet, og hvad der virker i den sociale indsats. Samtidig formidler Socialstyrelsen klare retningsgivende anbefalinger til en indsats af høj kvalitet.
 • Vi understøtter forandring i praksis.
  Socialstyrelsen understøtter, at den aktuelt bedste viden og gældende lovgivning omsættes effektivt til praksis i landets kommuner, regioner og sociale tilbud gennem et fokus på varige, organisatoriske forandringer.
 • Vi varetager lovbundne opgaver og myndighedsopgaver.
  Socialstyrelsen løser en række opgaver af væsentlig samfundsmæssig karakter, herunder også opgaver fastsat i lovgivning.

Principper for arbejdet i Socialstyrelsen

Socialstyrelsen efterlever sin vision og sine kerneopgaver gennem otte principper, der sætter retningen for styrelsens arbejde:

 1. Vi indgår i alliancer, når det understøtter forandring
 2. Vi arbejder med afsæt i drivkræfter og barrierer for forandring
 3. Vi understøtter forandring med afsæt i data
 4. Vi bidrager til forandring der, hvor behovet er størst
 5. Vi forankrer forandringer organisatorisk og ledelsesmæssigt
 6. Vi formidler aktivt viden bredt og lettilgængeligt og kommunikerer klart, hvad der virker
 7. Vi sætter retning, når vi løser lovbundne opgaver og myndighedsopgaver
 8. Vi tilrettelægger sikker intern administration, der understøtter forretningen

Hent strategien som printvenlig PDF-fil her

Senest opdateret 01-09-2021