Find en ekspert

Har du brug for viden om anbringelse, unges mentale helbred, ADHD, rusmidler eller i andre emner inden for det sociale område? Vi har samlet en række eksperter, som gerne vil hjælpe med viden og fakta.

Herunder finder du de forskellige områder, hvor styrelsen har en ekspert tilknyttet.

Har du som journalist brug for hjælp til at finde den rette ekspert, er du også velkommen til at kontakte vores pressefunktion på tlf.: 41 93 25 48.

Merete Schneekloth Søberg er ekspert i børn, unge og voksne med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser.

Særlig viden om:

 • Indsatser som kan hjælpe målgruppen med at deltage i hverdagsliv, herunder uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv
 • Forældrerettede indsatser til børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelser
 • Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring målgruppen
 • Udvikling og implementering af sociale indsatser
Merete Schneekloth Søberg
Leder af Voksenhandicap
Voksenhandicap

Gøye Thorn Svendsen er ekspert i forebyggende foranstaltninger til børn, unge og familier og anbringelsesområdet.

Særlig viden om:

 • Anbringelsesformer af børn og unge, herunder både anbringelser på institution og i plejefamilie
 • Beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unges, herunder adfærdsproblematikker, børn i mistrivsel og børn med traume- og belastningsreaktioner.  
 • Støtte til familier og familieindsatser for familier med børn, som er i risiko for at blive anbragt
 • Samarbejde med og støtte til forældre, hvis barn er anbragt, herunder forældrehandleplaner
Gøye Thorn Svendsen
Specialkonsulent
Forebyggende foranstaltninger og anbringelse

Dorthe Bevensee er ekspert i børn, unge og voksne med autisme samt børn med skolefravær.

Særlig viden om:

 • Koordineret sagsbehandling og tværprofessionelt samarbejde
 • Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis(KRAP)
 • Autisme og spiseforstyrrelse
 • Socialpædagogik ift. voksne med funktionsnedsættelser
 • Specialundervisning
 • Voksne med Prader Willi Syndrom
Dorthe Bevensee
Specialkonsulent
Børne- og ungehandicap

Volkan Yücel er ekspert i beskæftigelse og social udsathed.

Særlig viden om:

 • Beskæftigelsesrettede indsatser til udsatte mennesker, der virker
 • Drivkræfter og barrierer for arbejdet med at fremme beskæftigelsen hos mennesker i social udsathed
 • Organisatoriske og strukturelle rammer der understøtter en effektiv indsats
 • Tværsektorielt samarbejde
Volkan Yücel
Specialkonsulent
Psykosociale indsatser

Lotte Hestbæk er ekspert i inddragelse af børn og unge i egen sag.

Særlig viden om:

 • Hvad inddragelse betyder for børn og unge
 • Rådgivning i at arbejde systematisk med at inddrage børn og unge i sociale sager
 • Kompetenceudvikling og redskaber til kommuner og andre, der arbejder med børneinddragelse
Lotte Hestbæk
Specialkonsulent
Tværgående Praksisudvikling og Inddragelse

Louise Madsen er ekspert i den tidlige forebyggende indsats på børn og ungeområdet.

Særlig viden om:

 • Tidlig opsporing af børn og unge i udsatte positioner og begyndende mistrivsel
 • Beskyttelses- og risikofaktorer for børn og unges trivsel
 • Tværfagligt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner
 • Kommunal forebyggelsespraksis og indsatser
 • Forældresamarbejde
Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent
Opsporing og Tidlig Indsats

Stine Marie Trøjborg Thomsen er ekspert i efterværn.

Særlig viden om:

 • Servicelovens bestemmelse om efterværn
 • Kommunernes organisering og brug af efterværn
 • Omfanget af unge, som får efterværn 
 • Hvad der kan give kvalitet i efterværn
 • Unges erfaringer og oplevelser med efterværn
 • Sammenhængen mellem efterværn og andre kommunale tilbud til unge
Stine Marie Trøjborg Thomsen
Chefkonsulent
Overgange og Sammenhæng i Ungelivet

Laura Hold Pilegaard er programleder for Børnene Først i Social- og Boligstyrelsen og har særligt viden om barnets lov og de implementeringsunderstøttende aktiviteter for kommunerne, som skal bidrage til implementering af loven og reformen som helhed.

Særlig viden om:

 • Redskaber, aktiviteter og formidlingsmaterialer til understøttelse af implementeringen af Børnene Først og barnets lov
 • Partnerskabet om Børnene Først
Laura Hold Pilegaard
Specialkonsulent
Forebyggende foranstaltninger og anbringelse

Stine Arent Larsen er ekspert i forebyggelse af magtanvendelser og voldsomme episoder på botilbudsområdet.

Særlig viden om:

 • Forebyggelse, håndtering og læring ift. voldsomme episoder og magtanvendelser på botilbud
 • Borgerinddragelse og selvbestemmelse
 • Metoden LA2 i forhold til borgere med udviklingshæmning
 • Forandringer i praksis

Line Zimmer Rasmussen er ekspert i forebyggelse af magtanvendelser og voldsomme episoder på botilbudsområdet.

Særlig viden om:

 • Forebyggelse, håndtering og læring ift. voldsomme episoder og magtanvendelse på botilbud
 • Borgerinddragelse og selvbestemmelse
 • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere inden for botilbudsområdet
 • Forandringsledelse
Stine Arent Larsen
Specialkonsulent
Voksenhandicap
Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent
Voksenhandicap

Pauline Dalsgaard Lunding er ekspert i vidensområder, der knytter sig til overgange mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri.

Særlig viden om:

 • Kvalitet i socialpsykiatrien
 • Recovery-orienteret rehabilitering
 • Samarbejde og koordinering mellem socialpsykiatri og behandlingspsykiatri
 • 10-årsplan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser
Pauline Dalsgaard Lunding
Chefkonsulent
Socialpsykiatri

Julia Rasch Schweitzer er ekspert i overgreb mod børn og unge.

Særlig viden om:

 • Omfanget af overgreb mod børn og unge
 • Opsporing af børn og unge udsat for overgreb
 • Kommunernes behandling af overgrebssager
 • Kommunernes beredskaber om forebyggelse, opsporing og behandling af overgreb mod børn og unge
 • Børnehusmodellen
 • Overgreb mod anbragte børn og unge, herunder børn med handicap
Julia Rasch Schweitzer
Specialkonsulent
Tværgående Praksisudvikling og Inddragelse

Sofie Rask Eriksen er ekspert i psykisk sårbarhed og tværsektorielt- og tværprofessionelt samarbejde.

Særlig viden om:

 • Psykisk sårbare unge
 • Forebyggende kommunal indsats ”Sammen på sporet” til psykisk sårbare unge mellem 12 - 25 år
 • Tværsektorielt og tværprofessionelt samarbejde
 • Helhedsorienteret socialt arbejde
Sofie Rask Eriksen
Specialkonsulent
Overgange og Sammenhæng i Ungelivet

Maj-Britt Lundum Storm er ekspert i kommunal sagsbehandling på området for voksne med fysiske funktionsnedsættelser, psykiske funktionsnedsættelser eller sociale problemer.

Særlig viden om:

 • Sagsbehandlingsmetoden Voksenudredningsmetoden
 • Retssikkerhed på handicapområdet
 • Taskforcen på voksen- og børnehandicapområdet
 • Borgersamarbejde i sagsbehandlingen
 • Helhed og sammenhæng i sagsbehandlingen   
Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent
Myndighed

Louise Austeen Leth er ekspert på sagsbehandling på udsatte børn og ungeområdet.

Særlig viden om:

 • Kommunal praksis med udsatte børn og familier, særligt på sagsbehandlingsområdet
 • Kvalitet i sagsbehandlingen
 • Kommunale sager fra tegn på mistrivsel hos udsatte børn og unge til faglig udredning, valg af indsats, opfølgning og inddragelse
 • Underretninger, børnefaglige undersøgelser og handleplaner
 • Styring og faglig ledelse af sagsbehandlingen
 • Tiltag til at styrke sagsbehandlingen
Louise Austeen Leth
Specialkonsulent
Sagsbehandling og Myndighed

Rune Løgstrup er ekspert i selvskade og spiseforstyrrelser.

Særlig viden om:

 • Dobbeltdiagnoser
 • Peerstøtte, som handler om mennesker, der deler samme erfaringer i livet.
 • Overgange mellem sektorer, eksempelvis fra sygehus til eget hjem.
Rune Løgstrup
Specialkonsulent
Psykosociale indsatser

Tine Hjernø Lesner er ekspert i sociale investeringer i en kommunal kontekst.

Særlig viden om:

 • Sociale investeringer
 • Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM
 • Økonomisk evaluering på socialområdet

Kenneth Lykke Sørensen er ekspert i kommunernes tilgang til sociale investeringer.

Særlig viden om:

 • Sociale investeringer
 • Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, og hvordan den understøtter kommunale investeringer i udsatte borgere, blandt andet ud fra en helhedsorienteret tilgang.
 • Strategisk tilgang til investeringer i udsatte borgere
Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent
SØM og Analyse
Kenneth Lykke Sørensen
Souschef
Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering

Sabine Lyø Kiertzner er ekspert i problemstillinger om traumer og senfølger efter seksuelle overgreb.

Særlig viden om:

 • Udfordringer og udviklingspotentialer inden for området ’senfølger efter seksuelle overgreb’
 • Styrkede sociale indsatser til mennesker med traumer, herunder senfølger efter seksuelle overgreb.
Sabine Lyø Kiertzner
Fuldmægtig
Udsatte positioner

Lars Gemmer er ekspert i områder, der knytter sig til metodiske tilgange på bo- og støttetilbudsområdet for voksne mennesker med udviklingshæmning.

Særlig viden om:

 • Udviklingshæmmede med sindslidelser (samt andre former for komorbiditet)
 • Udviklingshæmmede med et misbrug
 • Forebyggelse, håndtering og læring ift. voldsomme episoder og magtanvendelse på botilbud
 • Borgerindflydelse og selvbestemmelse
 • Ledelse og organisation
 • Domfældte udviklingshæmmede
 • Uddannelse
 • Metodiske tilgange (eksempelvis Anerkendende Pædagogik, LA2u, MI, Vækstmodellen, Jeg-støttende samtaler)

Viki Holdgaard Madsen er ekspert i områder, der knytter sig til metodiske tilgange på bo- og støttetilbudsområdet for voksne mennesker med udviklingshæmning.

Særlig viden om:

 • Seksualitet
 • Døve og døvblinde
 • Misbrug
 • Beskæftigelse
Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent
Voksenhandicap
Viki Holdgaard Madsen
Fuldmægtig
Voksenhandicap

Mette Grønbæk Rasmussen er ekspert i vidensområder der knytter sig til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Særlig viden om:

 • De nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse
 • Tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere på botilbud
 • Arbejdsmiljøets betydning for forebyggelse at voldsomme episoder
 • Metoder og tilgange i det voldsforebyggende arbejde
 • Borgerinddragelse og recoveryorienteret rehabilitering i det voldsforebyggende arbejde
Mette Grønbæk Rasmussen
Specialkonsulent
Psykosociale Indsatser

Ekspertliste

Ønsker du et samlet overblik over vores eksperter, har vi udarbejdet en oversigt, som du kan hente ned. 

Du kan hente ekspertlisten her