Direktionen

Ellen Klarskov Lauritzen
Direktør
Jakob Lynge Lind
Vicedirektør
Niels Arendt Nielsen
Vicedirektør
Maria Berkowitz Wichmann
Vicedirektør

Kontakt til direktion

Henriette Grube Andersen
Sekretær for Ellen Klarskov Lauritzen, Maria Berkowitz Wichmann, Niels Arendt Nielsen og Jakob Lynge Lind