Social- og Boligstyrelsens resultatplan for 2023

Resultatplanen viser styrelsens målsætninger for 2023. Virksomhedsinstruksen beskriver styrelsens forretningsområde og ansvar for hovedkonti på bevillingslovene

Resultatplanen er indgået mellem den tidligere Socialstyrelsen og ministeriets departement. Som følge af kongelig resolution af 15. december 2022 blev Social- og Boligstyrelsen dannet.

Styrelsen fik tilført opgaver på området for bolig og byggeri samt sager vedr. Christiania. Der er derfor udarbejdet et tillæg til resultatplanen vedr. bolig- og byggeri. Resultatplanen og det tilhørende tillæg indeholder strategiske, kernefaglige, økonomiske og administrative målsætninger for 2023 og kan læses her:

Socialstyrelsens resultatplan 2023 (pdf)

Tillæg til resultatplanen for 2023 – Bolig- og byggeriområdet (pdf)

Resultatplanen tager afsæt i de hovedopgaver, som Social- og Boligstyrelsen jf. finansloven skal varetage:

Social- og Boligstyrelsens hovedopgaver

Virksomhedsinstruks

Virksomhedsinstruksen for Social- og Boligstyrelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Finansministeriets bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen (BEK nr. 116 af 19/02/2018) §16-§19 og Økonomistyrelsens ”Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser” af juni 2021.

Formålet med virksomhedsinstruksen er at beskrive Social- og Boligstyrelsens forretningsområde og give en oversigt over hvilke hovedkonti på finansloven, som styrelsen har ansvar for.

Social- og Boligstyrelsens virksomhedsinstruks (pdf)

Senest opdateret 07-11-2023