Om senfølger efter seksuelle overgreb

Senest opdateret 03-05-2022

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen er ikke en bestemt diagnose eller et enkelt symptom, men henviser til forskellige fysiske, psykiske, relationelle og sociale problematikker i voksenlivet, der opstår som reaktion på overgrebet. Mennesker med senfølger er derfor en forskelligartet gruppe med forskellige udfordringer og ressourcer.

Seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen kan give forskellige psykiske, sociale, relationelle og fysiske problematikker i voksenlivet.

Blandt de hyppigst forekommende senfølger efter seksuelle overgreb er posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), angst, depression og personlighedsforstyrrelser. Desuden forbindes senfølger med bl.a. lavt selvværd, tvangsforestillinger, problemer med krop og seksualitet, spiseforstyrrelser, stofmisbrug, selvskadende, suicidal eller seksualiseret adfærd, forhøjet BMI og hjerteproblemer. *

Senfølger kan begrænse borgeres livskvalitet og muligheder på en lang række områder. Fx har borgere med senfølger ofte udfordringer med at danne tillidsfulde relationer, opbygge et socialt netværk, gennemføre en uddannelse og etablere sig på arbejdsmarkedet. **

Længerevarende omsorgssvigt og gentagende barndomstraumer såsom seksuelle overgreb øger desuden risikoen for social udsathed i voksenlivet. Borgere, som har været udsat for seksuelle overgreb i barn- og ungdommen, oplever oftere hjemløshed, social isolation, prostitution og vold i nære relationer end andre, der ikke har oplevet lignende overgreb. ***

Senfølger kan komme til udtryk på forskellige måder og kan optræde med skiftende intensitet. Livsbegivenheder som dødsfald, graviditet, skilsmisse og lignende kan være katalysator for, at senfølgerne forværres i en periode, mens de måske ikke er fremtrædende i andre. ****

Læs mere om senfølger efter seksuelle overgreb på Vidensportalen

Hvis du som fagperson har brug for rådgivning i en konkret sag om seksuelle overgreb eller senfølger heraf, kan du kontakte VISO under Socialstyrelsen.

Læs mere om og kontakt VISO her

* Døssing, Anne Helene, centerleder, CSM Midt Nord; Berthelsen, Gyrith Karskov, psykolog, CSM Øst (2020). Interview. November 2020

** Fisher, Cate; Goldschmidt, Alexandra; Hurrcombe, Rachel; Soares, Claire (2017): The impacts of child sexual abuse: a rapid evidence assessment. London: IICSA.

*** Karsberg, S. (2021): I stofbehandling til unge bør vi være opmærksomme på, at unge, der har oplevet mange traumer, har særligt svært ved at reducere deres stofbrug, STOF, 39.

**** Buhmann, Cæcilie og Sofie Folke (2021): Traumer i psykiatrien. København: Hans Reitzel.

Senfølger kan forstås som en reaktion på et traume, der har forstyrret den naturlige udvikling, som finder sted i barndoms- og ungdomsårene. Når der opstår senfølger, betyder det, at de akutte reaktioner på et eller flere seksuelle overgreb ikke mildnes eller ophører, men fører til negative påvirkninger, som varer ved ind i voksenlivet.*

Hvad er et seksuelt overgreb?

Et seksuelt overgreb på børn og unge kan ske på mange måder og omfatter alle seksuelle aktiviteter. Kendetegnende for seksuelle overgreb er, at det er et udtryk for et magtmisbrug, som finder sted i en ulige relation. 

Du kan finde mere viden om seksuelle overgreb på Socialstyrelsens Vidensportal.

* Døssing, Anne Helene, centerleder, CSM Midt Nord; Berthelsen, Gyrith Karskov, psykolog, CSM Øst (2020). Interview. November 2020

Der er en del usikkerhed forbundet med estimater over, hvor mange der har været udsat for seksuelle overgreb i opvæksten, og hvor mange der oplever senfølger i voksenlivet.

En dansk undersøgelse viser, at ca. to pct. af en årgang har været udsat for grove seksuelle overgreb som barn eller ung i form af gennemført voldtægt af forældre eller værger. * Tallet stiger til 3,4 pct., når der tages højde flere typer af seksuelle overgreb. **

Hvis man også medregner seksuelle overgreb begået af jævnaldrende vil tallet være endnu højere. I en dansk undersøgelse angiver 6 pct., at de har oplevet forsøgt eller gennemført voldtægt. Ca. dobbelt så mange har oplevet uønskede hændelser med henholdsvis berøring eller blottelse. ***

Hvor mange udvikler senfølger?

Det er ikke alle, der er blevet udsat for seksuelle overgreb i opvæksten, som oplever senfølger i voksenlivet. Det estimeres, at 60-80 pct. at de personer, der har været udsat for seksuelle overgreb har eller vil udvikle varige senfølger.****

Du kan finde mere viden om omfanget af seksuelle overgreb og senfølger på Socialstyrelsens Vidensportal.

* Armour, C.; Elklit, A; Christoffersen, M. N. (2014). A Latent Class Analysis of Childhood. Maltreatment: Identifying Abuse Typologies. Journal of Loss and Trauma, Vol. 19(1): 23-39

**Christoffersen, M., Amour, C., Lasgaard,M., Andersen, T. E., & Elklit, A (2013): The Prevalence of Four Types of Childhood Maltreatment in Denmark, Clinica Practice & Epidemiology in Health, 9, 149-156.

***Oldrup, Helene; Christoffersen, Mogens Nygaard; Kristiansen, Ida Lykke; Østergaard, Stine Vernstrøm (2016): Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016.

**** Fergusson, David M., & Mullen, Paul E. (1999): Childhood sexual abuse: An evidence based perspective. SAGE Publications, Inc.

Forskellige faktorer kan spille ind på udviklingen og sværhedsgraden af senfølger. Fx kan tillidsfulde voksenrelationer i barndommen have stor betydning for, hvordan vi reagerer og rammes, når vi udsættes for voldsomme oplevelser, herunder seksuelle overgreb i opvæksten.*

Omvendt vil børn og unge, som vokser op i udsatte og dysfunktionelle familier, være mere disponerede for at få svære senfølger i voksenlivet. Dertil kan de opleve andre følgevirkninger efter det omsorgssvigt, de samtidig har været udsat for.*

Overordnet kan det konstateres, at jo tidligere et traume forekommer, jo længere det varer, og jo grovere det er, jo mere alvorlige er konsekvenserne typisk. Børn, som har været udsat for gentagne og forskellige typer overgreb, er derfor mest disponeret for svære senfølger som voksne.*

Risikofaktorer

Nogle af de faktorer, som kan spille ind på udviklingen af senfølger er:

  • Overgrebets karakter
  • Overgrebets omfang og varighed
  • Barnets alder på overgrebstidspunktet
  • Relationen til krænkeren
  • Personens ressourcer og netværk
  • Strategier til at mestre situationen omkring de(t) seksuelle overgreb.

* LivaRehab (u.å): Interview mellem LivaRehab og Socialstyrelsen december 2021 & Elklit, A., Christiansen, D. M., Palic, S., Karsberg, S. H., & Eriksen, S. B. (2014). Impact of traumatic events on Posttraumatic Stress Disorder among Danish survivors of sexual abuse in childhood. Journal of Child Sexual Abuse23(8), 918-934

**PricewaterhouseCoopers (PwC) & Videnscenter for Psykotraumatologi (2019). Analyse af senfølgeområdet: Afrapportering. Odense: Socialstyrelsen.

Kontakt via sikker mail

Skal du sende fortrolige oplysninger til os?

Kontakt

Kirstina Stenager
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet