Status på de reviderede magtanvendelsesregler

15-09-2022

Generelt oplever ledere og medarbejdere på ældre- og handicapområdet, at magtanvendelsesreglerne giver det nødvendige handlerum. Men gråzoner giver anledning til tvivl om ansvar og beføjelser. Det fremgår af en delevaluering, der også viser, at antallet af indberetninger – som forventet - er steget.

Den 1. januar 2020 trådte de reviderede magtanvendelsesregler på handicap- og ældreområdet i kraft.

Formålet med revisionen var at sikre den enkelte borgers personlige selvbestemmelsesret. Konkret betød de reviderede regler blandt andet en ændring i praksis i forhold til indberetning af magtanvendelse og i forudsætningerne for indgreb.

Der blev samtidig også igangsat en evaluering af, hvordan reglerne er blevet implementeret.

I den forbindelse er der nu offentliggjort en delevaluering, som giver en status på, hvordan det er gået i det to første år med de reviderede magtanvendelsesregler, dvs. fra starten af 2020 til udgangen af 2021. Den endelige rapport vil være færdig i medio 2023.

Stort kendskab, men også tvivl om beføjelser

Det fremgår af delevalueringen, at langt størstedelen af medarbejdere og ledere kender magtanvendelsesreglerne. En stor gruppe giver dog samtidig udtryk for at være i tvivl om, hvilke beføjelser og ansvar reglerne giver.

Generelt oplever ledere og medarbejdere, at reglerne giver det nødvendige handlerum i forhold til at drage omsorg for borgerne samtidig med, at reglerne generelt beskytter borgerens rettigheder.

Der opleves dog også gråzoner, når magtanvendelsesreglerne skal omsættes i praksis, fx når man skal balancere mellem omsorgspligt og borgerens selvbestemmelsesret i hygiejnesituationer. Det er især i sådanne sammenhænge, at der kan opstå tvivl om beføjelser og ansvar.

Cirka seks ud af ti blandt lederne (62 pct.) har modtaget en eller anden form for konkret opkvalificering i de reviderede regler. Tallet var det samme i 2020 og i 2021. Blandt medarbejderne var det begge år lidt under halvdelen, der havde modtaget opkvalificering, idet der dog ses en stigende tendens – i 2020 drejede det sig om 43 pct., mens det året efter var 48 pct. 

Ifølge evaluator indikerer analysen, at der på nuværende tidspunkt er en udfordring ift. implementering af de reviderede magtanvendelsesregler.

Socialstyrelsen har på den baggrund etableret et rejsehold, som skal hjælpe botilbud på handicapområdet med implementeringen af de reviderede regler og generelt styrke forebyggelsen af magtanvendelser.

Rejsehold - Indsats til forebyggelse af magtanvendelser

Forventet stigning i indberetninger

I forhold til antallet af magtanvendelser på handicapområdet viser delevalueringen, at der er sket en stigning fra 5.751 i 2019 til 8.981 i 2020. Også på ældreområdet er der sket en stigning – fra 2.655 i 2019 til 5.323 i 2020.
 
Ifølge de kvalitative interviews, der indgår i analysen, er en i stigning i antallet af indberetninger forventelig, fordi der nu er krav om indberetning via et bestemt skema. Det understøtter – sammen med de reviderede regler generelt - en øget refleksion over, hvorvidt der i en given situation anvendes magt eller ej, og der er kommet en anden forståelse af, hvornår en magtanvendelse skal indberettes.

Medarbejdere oplever også, at dokumentationen er blevet mere konkret og skaber en øget opmærksomhed på indberetningsprocedurer og forebyggelse af magtanvendelser generelt.

Statusnotat: Evaluering af de reviderede magtanvendelsesregler

Centrale principper

Magtanvendelsesreglerne bygger på nogle centrale principper, som skal tages i betragtning, hver gang man overvejer at anvende magt:

  • Begrænsning af magtanvendelse
  • Mindsteindgrebsprincippet
  • Proportionalitetsprincippet
  • Skånsomhedsprincippet

Du kan læse mere om de fire principper i håndbogen til fagpersoner om magtanvendelse (s. 16 ff)

Hent håndbog til fagpersoner om magtanvendelse (pdf)
 

Senest opdateret 19-09-2022

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent

Hvis du vil vide mere

Socialstyrelsen har et omfattende materiale om magtanvendelse - både reglerne og forebyggelsen.

Lær mere om reglerne

Læs om magtanvendelse generelt