Vil I udvikle jeres tilbud i samarbejde med Socialstyrelsen?

21-10-2020Senest opdateret 22-10-2020

Socialstyrelsen tilbyder igen rådgivningsforløb til socialpsykiatriske tilbud. Forløbet har fokus på at styrke kvaliteten i indsatsen via en recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Ansøgningsfrist: 27. november 2020.

Med den rette indsats har langt de fleste borgere med psykiske vanskeligheder et betydeligt udviklingspotentiale. En lang række kommuner er allerede godt i gang med at udvikle og omlægge indsatsen mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, men udviklingen stiller store krav til både ledere og medarbejdere i kommunerne og på de socialpsykiatriske tilbud.

Hjælp til bedre indsatser

Det er baggrunden for Socialstyrelsens nye indsatsteam, der tilbyder socialpsykiatriske tilbud et rådgivningsforløb for i fællesskab at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien.

Rådgivningsforløbene understøtter en effektiv udbredelse og forankring af den aktuelt bedste viden på socialpsykiatriområdet. Rådgivningen bygger særligt på viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser, og forløbene er derfor målrettet kommuner og socialpsykiatriske tilbud, der ønsker at udvikle og forbedre indsatsen med dette afsæt.

Gennem et rådgivningsforløb kan I forvente at få:

 • Et indblik i egne styrker og udviklingsmuligheder i forhold til forbedring af kvaliteten i indsatsen.
 • Styrkede kompetencer til at skabe vellykkede forandringer, der øger kvaliteten i indsatsen.
 • Styrket den fælles faglige forståelse i forhold til recovery-orienteret rehabilitering.
 • Mere systematik i indsatsen.

Følgende regionale, private og kommunale socialpsykiatriske tilbud kan søge om et indsatsforløb:

 • Tilbud i borgerens eget hjem efter § 85 i lov om social service.
 • Botilbud efter §§ 107, 108 i lov om social service.
 • Botilbud efter almenboligloven med støtte efter serviceloven § 85.

De enkelte rådgivningsforløb bliver tilpasset ansøgernes ønsker og ressourcer både i forhold til indhold og varighed. Et forløb kan tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer:

 • Ledelse og organisation
 • Helhed og sammenhæng
 • Samarbejde med borgeren
 • Sundhed
 • Civilsamfund
 • Uddannelse og beskæftigelse

Sådan ser forløbet ud

Et rådgivningsforløb indeholder tre faser:

 1. En opstartsfase, hvor indsatsteamet og tilbuddet afstemmer forventninger og drøfter, hvordan indsatsforløbet skal se ud, så tilbuddet får mest muligt ud af forløbet.
 2. En analysefase, hvor tilbuddet og indsatsteamet i samarbejde analyserer eksisterende praksis og peger på styrker og udviklingsområder. Tilbuddene beslutter herefter hvilke anbefalinger, der skal arbejdes videre med i forløbet.
 3. En udviklingsfase, der understøtter de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger for at omsætte metoder, redskaber og anbefalinger til en mere vidensbaseret og fagligt funderet praksis.

Når forløbet er afsluttet, kan I blandt andet forvente et styrket ledelsesmæssigt og organisatorisk grundlag for faglig udvikling, og at ledere og medarbejdere i højere grad kan anvende dokumenterede faglige metoder og redskaber til udvikling og fastholdelse af kvaliteten i det enkelte tilbud.

Praktiske oplysninger

Rådgivningsforløbene - eller indsatsforløbene, som de også kaldes - er gratis for tilbuddene og forventes at vare fra 4 til 12 måneder, alt efter behov og ønsker.

Ansøgningsfristen for et indsatsforløb er 27. november 2020.

Læs mere om forløbene og find ansøgningsskema og -vejledning

Del af større initiativ

Indsatsteamet er en del af det overordnede initiativ Styrket kvalitet i socialpsykiatrien, som består af i alt seks delinitiativer.

Læs om initiativet "Styrket kvalitet i socialpsykiatrien"

 

 

 

Kontakt

Aleksander Marzec Petersen
Specialkonsulent

Kontakt

Rune Løgstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet