Ændringer i servicelovens § 101

Den 1. januar 2020 trådte en række ændringer i servicelovens § 101 i kraft. Du kan her blive klogere på, hvad der ligger i lovændringerne, og hvordan de kan implementeres i praksis.

De seneste lovændringer præciserer reglerne for den sociale stofmisbrugsbehandling og har bl.a. til formål at styrke den gældende behandlingsgaranti for social stofmisbrugsbehandling.

Ifølge servicelovens § 101 skal social stofmisbrugsbehandling iværksættes senest 14 dage efter en borger har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Det er med lovændringerne blevet tydeliggjort, at behandlingsgarantien indebærer, at der inden for de 14 dage skal foretages en helhedsorienteret afdækning, træffes afgørelse om behandling og iværksættes en behandlingsindsats, hvis der vurderes at være grundlag for behandling. Med de seneste ændringer i § 101 er det desuden blevet lovpligtigt, at der skal udarbejdes en behandlingsplan.

Helhedsorienteret afdækning

Med lovændringerne fra 1. januar 2020 er det blevet gjort obligatorisk at foretage en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov, inden behandlingen bliver iværksat.

Afdækningen skal danne grundlag for kommunens afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at iværksætte behandling, hvilket tilbud borgeren skal visiteres til, og hvad behandlingen bør indeholde.

Afdækningen skal anlægge en helhedsbetragtning og omfatte personens:

  1. forbrug af rusmidler, herunder både stoffer og alkohol
  2. sociale forhold, herunder sociale netværk og familiemæssige forhold
  3. fysiske og psykiske helbred
  4. arbejde og/eller uddannelse
  5. boligforhold
  6. andre relevante forhold, herunder anden hjælp, som personen modtager.

I de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling kan du finde anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med den helhedsorienterede afdækning.

Hent de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Behandlingsplan

Det er med ændringerne i § 101 blevet lovpligtigt at udarbejde en behandlingsplan for alle borgere ved behandlingens start.

Behandlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af mål og indhold i behandlingen og fungere som et aktivt værktøj, der bruges sammen med borgeren. Formålet med behandlingsplanen er at sikre et systematisk, målrettet og sammenhængende behandlingsforløb.

I de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling kan du finde anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med behandlingsplaner.

Hent de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling

Mulighed for gavekort

Lovændringerne giver mulighed for at anvende gavekort som led i behandlingen med det formål at fastholde personer med et stofmisbrug i behandling, så længe der er et behandlingsbehov.

Ændringerne i servicelovens § 101:

  • Der skal foretages en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov, og denne skal danne baggrund for afgørelsen om social stofmisbrugsbehandling.
  • Der skal laves en behandlingsplan ved behandlingens start. Behandlingsplanen skal sikre en sammenhæng mellem de problemer og behov, der er afdækket og den behandling, der iværksættes.
  • Der gives hjemmel til at anvende gavekort i social stofmisbrugsbehandling.

Videooplæg om ændringerne i servicelovens § 101

I 2020 afholdt det daværende Socialstyrelsen en temadag om ændringerne i servicelovens § 101. Oplæggene på temadagen blev optaget.

Se eller gense de seks videooplæg om ændringerne i servicelovens § 101 her.

Senest opdateret 03-03-2021