Lovgivning om social stofmisbrugsbehandling

Social stofmisbrugsbehandling tilbydes efter servicelovens § 101. Her kan du læse om lovgrundlaget for den sociale behandlingsindsats til borgere med stofmisbrug.

Kommunen tilbyder efter servicelovens § 101 behandling til borgere med et behandlingskrævende stofmisbrug. Målet med den sociale stofmisbrugsbehandling er enten at bringe stofmisbruget til ophør, at reducere eller stabilisere forbruget og/eller reducere skaderne af stofmisbruget.

Visitation og behandlingsgaranti

Det er kommunen, der visiterer til den sociale stofmisbrugsbehandling. Visitationen sker på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af borgerens problemer og behov.

Social stofmisbrugsbehandling efter § 101 er omfattet af en behandlingsgaranti. Det betyder, at behandlingen skal være iværksat senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling. En borger, der er visiteret til social stofmisbrugsbehandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Ønsker borgeren at benytte sig af sin mulighed for frit at vælge et andet behandlingssted, kan behandlingsgarantiens frist på 14 dage fraviges.

Det er gratis at være i stofmisbrugsbehandling efter visitation gennem kommunen.

Behandlingens indhold

Det er den enkelte kommune, der tilrettelægger den lokale behandlingsindsats, og stofmisbrugsbehandlingen varierer derfor fra kommune til kommune. Social behandling af stofmisbrug beror dog altid på en socialfaglig eller terapeutisk funderet indsats og består ofte af individuelle samtaleforløb og/eller gruppebehandling. Derudover kan behandlingen fx indeholde forskellige aktivitetstilbud, undervisning, inddragelse af pårørende mv.

Behandlingen foregår som ambulant behandling, dagbehandling eller døgnbehandling.

Helhedsorienteret indsats

Den sociale stofmisbrugsbehandling omfatter en helhedsorienteret indsats, der – ud over behandling af borgerens afhængighed – også retter sig mod at reducere de barrierer, der kan vanskeliggøre et succesfuldt behandlingsforløb. Stofmisbrugsbehandlingen kan derfor også omhandle:

  • psykiske og følelsesmæssige forhold
  • forhold vedrørende uddannelse, beskæftigelse, økonomi, bolig o.l.
  • sociale færdigheder
  • helbredsmæssige forhold.

Mange borgere med stofmisbrug vil desuden, samtidig med behandlingen for misbruget, modtage andre indsatser eller anden behandling. Det kan fx være sociale indsatser, beskæftigelsesrettede indsatser, psykiatrisk behandling eller sundhedsfaglig behandling. Det vil i disse tilfælde ofte være relevant at koordinere indsatserne, så borgeren oplever sammenhæng og rød tråd på tværs af de forskellige forløb.

Hvis borgeren har en handleplan efter servicelovens § 141 vil det være hensigtsmæssigt, at behandlingen for stofmisbruget koordineres med denne.

Lægefaglig stofmisbrugsbehandling

Nogle borgere vil ud over social stofmisbrugsbehandling have behov for samtidig lægefaglig stofmisbrugsbehandling. Den lægefaglige behandling, herunder substitutionsbehandling, er reguleret efter sundhedslovens § 142. Behandlingsgarantien gælder ligeledes for den lægefaglige stofmisbrugsbehandling.

Anonym stofmisbrugsbehandling efter §101 a

Personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer, kan få anonym, ambulant behandling efter servicelovens §101 a. Det betyder, at borgeren kan henvende sig uden at skulle give sit fulde navn eller cpr-nummer og at der er diskret indgang til behandlingsstedet. Borgeren har desuden mulighed for at vælge at benytte et tilbud, der ligger uden for borgerens bopælskommune.

Den anonyme behandling består af et afgrænset behandlingsforløb af kortere varighed. Behandlingen indeholder gruppebehandling og mulighed for individuelle indledende og afsluttende samtaler.

Den anonyme behandling efter serviceloven §101 a er ikke omfattet af behandlingsgarantien på 14 dage. Kommunen har dog pligt til at behandle anmodningen om behandling hurtigst muligt.

Ændringer i servicelovens § 101

Den 1. januar 2020 trådte en række ændringer i servicelovens § 101 i kraft. Ovenstående er opdateret i henhold til disse ændringer.

Læs om de seneste ændringer i servicelovens § 101

Senest opdateret 03-03-2021