Ændring af praksis på § 110-boformerne

Aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” indebærer en grundlæggende ændring af § 110-boformernes formål, målgruppe og indsats over for mennesker i hjemløshed.

§ 110-boformerne er det akutte sikkerhedsnet, når nogle af samfundets mest udsatte borgere står uden tag over hovedet. Men det har aldrig været tanken, at nogen skal leve halve eller hele år af deres liv på en § 110-boform. Alligevel opholder mange mennesker i hjemløshed sig alt for længe på § 110-boformer.

Med aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” ændres § 110-boformernes formål, målgruppe og indsats over for mennesker i hjemløshed.

Hovedpunkter i aftalen, der vedrører praksis på § 110-boformern

  • Omlægning af den statslige refusion vil give kommunerne et økonomisk incitament til at hjælpe mennesker på § 110-boformerne hurtigere ud i egen bolig. Der laves en præcisering af målgruppen for og formålet med ophold på en § 110-boform og en tydeliggørelse af samarbejdet mellem § 110-boformen og kommuner om borgere, der får ophold.
  • I takt med at omlægningen af indsatsen mod hjemløshed skal reducere antallet af mennesker i hjemløshed, skal kapaciteten på landets § 110-boformer løbende tilpasses, så den svarer til behovet og omfatter tilbud, der svarer til målgruppens størrelse og behov. Som bidrag hertil udarbejder Socialstyrelsen i 2022 en kapacitetsanalyse med forslag om mulige modeller for fremtidig styring af kapacitet på § 110-boformer.
  • En ny bostøtteparagraf i serviceloven skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen. Da mange mennesker i hjemløshed har en tryg og god relation til medarbejderne på § 110-boformen, kan § 110-boformen blive leverandør på hele eller dele af den specialiserede støtte til borgeren.

Flere af de ovennævnte hovedpunkter i aftalen kræver en lovændring.

Parterne bag aftalen understreger, at selvmøderprincippet står uanfægtet efter omlægningen af indsatsen mod hjemløshed. Der vil heller ikke være tale om en karensperiode. Mennesker, der måtte falde tilbage i hjemløshed, kan indskrives på en § 110-boform igen, også selvom de måtte have fået tilbudt en bolig og bostøtte. Refusionsperioden påvirker ikke borgerens rettigheder. Det er hverken sådan, at kommunen skal udskrive borgerne inden for de 90 dage, eller at § 110-boformen ikke modtager fuld betaling for borgerens ophold efter 90 dage.

§ 110-boformer kan få støtte til at gennemføre en omlægning af indsatsen mod hjemløshed

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til § 110-boformer med fokus på at styrke indsatsen for mennesker i hjemløshed. Et rådgivningsforløb adresserer lokale behov og udfordringer i indsatsen mod hjemløshed og kan være af en varighed på op til et år.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet

Aftalen lægger op til ændring af serviceloven. Der vil blive iværksat forskellige aktiviteter i forbindelse med ikrafttrædelse af ny lovgivning, der understøtter implementeringen. Hold øje med Social- og Boligstyrelsens hjemmeside og nyhedsbreve.

Social- og Boligstyrelsen udmønter en ansøgningspulje i 2024 til civilsamfundets arbejde med at understøtte vejen til og overgang i egen bolig for mennesker i hjemløshed. Ansøgningspuljen skal styrke organisationerne i deres indsatser på § 110-boformerne og styrke deres samarbejde med kommunerne om borgerens vej til egen bolig med udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Senest opdateret 08-09-2022