Ændring af praksis i kommunerne

Aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” giver kommunerne nye greb til at skaffe flere billige boliger til målgruppen og en ændring af incitamenterne for at hjælpe mennesker ud af hjemløshed.

Aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” indeholder et nyt greb, hvor hjemløshedsproblematikken skal løses i et tæt samarbejde mellem bolig- og socialpolitik.  Nedenfor præsenteres hovedpunkter i aftalen, der vedrører praksis i kommunerne.

Initiativer, der skal bidrage til at skaffe kommunerne flere billige boliger til mennesker i hjemløshed

Med aftalen får kommunerne greb til at sikre boliger, der er til at betale, til mennesker i hjemløshed. Der er både brug for at bygge nyt, og at den eksisterende boligmasse udnyttes bedre og mere fleksibelt.

Aftalen skaber op til 4.050 nye billige boliger, der er underlagt fuld kommunal anvisningsret. Der afsættes 150 mio. kr. i perioden 2022-23 til midlertidigt tilskud til at nedsætte huslejen til 3.500 kr. / md. i 1.800 eksisterende almene boliger. Derudover afsættes 900 mio. kr. frem mod 2027 til engangstilskud til permanent at nedsætte huslejen til 3.500 kr. / md. for op til 2.250 nye boliger. Midlerne udmøntes af Bolig- og Planstyrelsen.

Endvidere lægges der op til en øget brug af den kommunale anvisning på den eksisterende boligmasse og en udvidelse af den eksisterende ordning om udslusningsboliger, der bl.a. består i bedre mulighed for at tilbyde huslejetilskud i udslusningsboliger.

Initiativer, der skal understøtte kommunernes investering i den rette indsats til mennesker i hjemløshed

Aftalen lægger op til en ændring af de økonomiske strukturer, så det bedre kan betale sig for kommunerne, at mennesker i hjemløshed får egen bolig med den rette sociale støtte i stedet for langvarige ophold på
§ 110-boformer.

Kommunerne vil opleve følgende ændringer af praksis:

  • Omlægning af refusionsordningen, så den statslige refusion efter et kort ophold på en § 110-boform overgår til den sociale støtte til borgeren.
  • En ny bostøtteparagraf i serviceloven skal understøtte øget brug af de specialiserede støttemetoder efter Housing First-tilgangen.
  • En ny mulighed for kommunerne til at udskrive borgere fra § 110-boformerne, hvis kommunerne kan stille med en egnet bolig og social støtte i stedet. Herunder krav om, at kommuner skal udarbejde handleplaner for alle borgere på § 110-boformerne. Med aftalen stilles der desuden krav om, at kommunerne med afsæt i borgerens handleplan og på baggrund af en konkret vurdering som en del af afgørelsen om bostøtte skal begrunde, hvis borgerens ønsker ikke imødekommes.
  • En forbedret vejledning om de eksisterende regler for enkeltudgifter, så flere borgere i hjemløshed kan få hjælp til etableringsudgifter, når de får en bolig.

Flere af de ovennævnte ændringer af praksis kræver en lovændring.

Initiativer, der skal understøtte udbredelse af Housing First-tilgangen i kommunerne

En billig bolig gør det ikke alene. Når den rette bolig kombineres med specialiseret støtte efter Housing First-tilgangen er det erfaringen, at i mere end otte ud af ti tilfælde er det muligt at hjælpe mennesker ud af hjemløshed. Det er både til gavn for det enkelte menneske og for kommunen. Ifølge aftalen vil det på den længere bane være billigere for kommunen at hjælpe mennesker i egen bolig med den rette støtte frem for lange ophold på § 110-boformer.

Der oprettes en ny Task Force på hjemløshedsområdet, der skal bidrage til en styrket implementering af Housing First-tilgangen i kommuner med særlige udfordringer i indsatsen mod hjemløshed.

Kommuner kan få støtte til at gennemføre en omlægning af indsatsen mod hjemløshed 

Social- og Boligstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner med fokus på at styrke indsatsen for mennesker i hjemløshed. Et rådgivningsforløb adresserer lokale behov og udfordringer i indsatsen mod hjemløshed og kan være af en varighed på op til et år. 

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet

Social- og Boligstyrelsen tilbyder et længerevarende og intensivt Task Force-forløb til kommuner med særlige udfordringer i indsatsen mod hjemløshed. Task Force-forløbet varer to år med fokus på at styrke kommunernes sagsbehandling og indsats mod hjemløshed.

Aftalen lægger op til ændring af Serviceloven. Der vil blive iværksat forskellige aktiviteter i forbindelse med ikrafttrædelse af ny lovgivning, der understøtter implementeringen. Hold øje med Social- og Boligstyrelsens hjemmeside og nyhedsbreve.

Senest opdateret 08-09-2022