Rådgivning om sagsbehandling

Senest opdateret 25-03-2022

VISO tilbyder rådgivning på myndighedsniveau i en eller flere sager. Det betyder, at VISO rådgiver om socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen i sager med bl.a. højkonflikt, samarbejdsvanskeligheder, komplekse problemstillinger, langvarige forløb og andet.

Rådgivningen er målrettet en eller flere sagsbehandlere og ledere på myndighedsniveauet i kommunerne på børne- og voksenområdet.

Hvad rådgives der om?

Fagkonsulenten rådgiver om den socialfaglige del af sagsbehandlingen. Det sker med afsæt i en analyse af en eller flere sager, hvor der fokuseres på fire pejlemærker for god kvalitet:

 • Inddragelse af borgeren.
 • Faglig udredning af borgeren.
 • Valg af indsats til borgeren.
 • Opfølgning herpå.

Derefter overleverer fagkonsulenten anbefalinger til kommunen i relation til disse fire pejlemærker. Efterfølgende tilbydes der 1-3 rådgivningsgange. Rådgivningen vil tage udgangspunkt i en eller flere af anbefalingerne fra VISO, og det som kommunen ønsker.  

Hvad er kriterierne for at få rådgivning?

 • Rådgivningen kan gives i forlængelse af eller samtidigt med et eller flere af VISO-rådgivningsforløb (det må gerne være gamle forløb)
 • Den lokale ledelse skal være direkte involveret i forløbet

Ønsker I et rådgivningsforløb om kvalitet i sagsbehandlingen, så klik her for henvendelsesskema til VISO

Det er også muligt at ringe til VISO på telefon 72 42 40 00 og snakke med en fagkonsulent eller sende en mail til viso@socialstyrelsen.dk, så vender vi hurtigt tilbage.

Rådgivningen i VISOs almindelige rådgivningsforløb er målgruppespecifikt i forhold til metoder og indsatser på konkret borgerniveau. Rådgivningen leveres af VISOs specialister. Rådgivningen i myndighedsydelsen er rettet mod kvaliteten i myndighedssagsbehandlingen. Rådgivningen leveres af VISOs konsulenter.

Myndighedsydelsen kan tilbydes i stort set alle sager, hvor der har været et VISO-forløb tidligere eller i et igangværende VISO-forløb. Det væsentlige er, at den ønskede rådgivning er møntet på myndighedssagsbehandlere, og at problemstillingen omhandler sagsbehandlingen.

Det, der oftest kendetegner forløb i myndighedsydelsen, er:

 • Flerårige sagsforløb
 • Mange ting har været afprøvet
 • Højt konfliktniveau
 • Samarbejdsvanskeligheder
 • Behov for procesmæssig støtte i forhold til kvalitetskriterierne (inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning)
 • Forskellige problemforståelser – blandt professionelle internt og blandt professionelle og borgerne
 • Borgerens/barnets manglende motivation for hjælp
 • Manglende styring i sagerne
 • Mistet overblik
 • Og meget andet.

Når rådgivningen gives i en enkeltsag

Sagen omhandler en problemstilling, hvor der tale om et barn, der igennem det meste af sin opvækst har været netværksplejeanbragt. Igennem en årrække, er der i barnets netværk opstået konflikter i form af forskellige forståelser af barnets vanskeligheder og behov, hvilket har bevirket, at samarbejdet omkring barnet er brudt sammen. Ud fra konfliktniveauet i sagen oplever kommunen det vanskeligt at vurdere barnets behov fremadrettet.

Der rådgives om, hvorledes barnets perspektiv mere aktivt inddrages i sagsbehandlingen. Ligeledes rådgives der om, hvorledes parterne kan bringes sammen gennem afholdelse af netværksmøder. Afslutningsvis rådgives der om faglige redskaber til, at foretage en fremadrettet faglig vurdering af barnets fremadrettede behov for støtte.

Kommunen oplever at have fået nye redskaber til at arbejde anderledes med den viden som netværket bidrager med i sagen. Endvidere en socialfaglig hjælp til at kunne foretage en vurdering af barnets fremadrettede behov for støtte. 

Når rådgivningen gives i en flerhed af sager

Sagen omhandler en problemstilling, som gør sig gældende i flere sager, hvor der er opstået vanskeligheder i samarbejdet med familierne i forhold til deres børn med handicap og deres behov for indsats. Ingen af børnene går i skole, og forældrene har frabedt sig, at den kommunale socialrådgiver ser børnene. Forældrene ønsker kun skriftlig kontakt med kommunen (og primært gennem en partsrepræsentant).

Der rådgives om, hvorledes kommunen ud fra deres tilsynsforpligtelse med børnene kan stille krav om at se dem – herunder hvorledes de løbende kan anmode om beskrivelser af børnenes funktions- og trivselsniveau. Endvidere rådgives der om, hvorledes der kan arbejdes med tydelig ansvarsdeling gennem en handleplan, herunder at arbejde med tydelige mål i forhold til etablering af en indsats og med at kunne måle progression hos barnet.

Kommunen oplever at have fået nye redskaber til at fremføre tydelige budskaber overfor familierne, i forhold til ”myndighedskravet” om dokumentation og inddragelse.

Når rådgivningen gives i en enkeltsag

Sagen omhandler en ung mand med erhvervet hjerneskade. Manden oplever ikke selv at have behov for støtte og afviser derfor myndigheds tilbud om støtte. Der indgives sideløbende en række klager fra de pårørende, som er frustrerede over den manglende støtte til manden.

Der rådgives om temaer som fx hvor myndighedens forpligtigelser går til, herunder hvordan der kan arbejdes med borgerinddragelse af en borger, som ikke ønsker at blive inddraget. Ligeledes rådgives ind i, hvordan et bedre samarbejde med de pårørende kan etableres.

Kommunen oplever at have opnået en faglig sikkerhed i forhold til egne muligheder og begrænsninger omkring omsorgspligt samt nye perspektiver på, hvordan arbejdet med borgerinddragelse kan tilgås

Når rådgivningen gives i en flerhed af sager

Sagen omhandler to borgere med fysisk funktionsnedsættelse, hvor der i begge sager er uenighed mellem borgerne og myndighed omkring kompensations – og støttebehovet i hjemmet. Begge sager har igennem flere år været aktive med en række klagesager hos Ankestyrelsen, og konfliktniveauet er så højt, at der kun kan foregå kommunikation mellem myndighed og borger via partsrepræsentanter.

Der rådgives omkring arbejdet med den socialfaglige udredning og faglige vurdering, herunder at arbejde med analyse af modstridende oplysninger. Ydermere rådgives omkring tiltag, der kan understøtte, at den direkte dialog med borgerne genetableres.

Socialstyrelsen tilbyder i samarbejde med Ankestyrelsen et Task Force-forløb, der kan styrke kvaliteten i kommunerens sagsbehandling. Task Force-forløb strækker sig over en lang periode og involverer både ledere og de politiske udvalg i kommunen. I myndighedsydelsen rådgives der med udgangspunkt i en enkeltsag eller op til fem sager. Rådgivningen er derfor på enkeltsagsniveau og ikke på et organisatorisk niveau. Ligeledes gives myndighedsydelsen kun i forlængelse af eller samtidigt med et VISO-forløb, hvilket betyder, at det oftest er meget komplekse problemstillinger VISO rådgiver i. Myndighedsydelses forløb er relativt korte forløb på omkring 3-4 måneder.

Kontakt

Jeanette Sandberg Sørensen
Fuldmægtig

Flyer

Download VISO-flyer om rådgivning om grupper af borgere