Rådgivning om grupper af borgere

VISO tilbyder rådgivning til medarbejdere, der står over for en faglig udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere.

I gruppeforløb tilbyder VISO rådgivning og vidensformidling til medarbejdere i kommuner, tilbud og PPR som har et behov for rådgivning i forhold til en gruppe af borgere inden for det specialiserede område. Der skal være tale om en konkret lokal udfordring.

Et gruppeforløb består typisk af 3-5 rådgivningssessioner, der kan indeholde temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Oftest er formålet med forløbet at skabe viden om målgruppen eller opkvalificere medarbejdere i metoder eller redskaber. 

 

Leder af Forebyggelsesafdelingen i en kommune:

"Jeg henvendte mig til VISO angående kommunens ønske om at etablere gruppeforløb for forældre til børn med autismespektrumforstyrrelser. VISO tilbød et rådgivningsforløb, der indeholdt konkret viden om autismespektrumforstyrrelser og pædagogiske metoder samt rådgivning om den praktiske og indholdsmæssige tilrettelæggelse af et sådant forløb. Vi er nu i gang, og der er stor tilfredshed blandt forældrene.”

Psykolog i kommunens PPR:

”Vi henvendte os til VISO, fordi vores kontaktklasser har haft nogle elever med en voldsom vrede rettet både mod dem selv og omgivelserne. Vreden er kommet til udtryk med en kraft, som ligger langt ud over, hvad vi normalt oplever hos vores elever, f.eks. gennem destruktive ønsker i forhold til dem selv og en oppositionel adfærd i forhold til undervisning. VISO tilbød rådgivning om metoder til at forstå børnenes adfærd og input til tilrettelæggelse af undervisning og pædagogik, så vi i højere grad kunne forebygge eller mindske affektudbrud.”

Afdelingsleder af socialpsykiatrisk botilbud:

"Vi henvendte os til VISO for at få rådgivning vedr. en eskalerende misbrugsadfærd i huset kendetegnet ved bl.a. en hård omgangstone, trusler, kriminalitet, udnyttelse af svage medbeboere, en stresset og konfliktfyldt hverdag for både beboere og personale. Vi oplevede, at gængse social- og sundhedsfaglige overvejelser og metoder i den grad blev udfordret og i mange tilfælde ikke slog til - i forhold til de enkelte beboere såvel som til gruppen som helhed. Vi ønskede mere viden om sindslidelse og misbrug, ligesom vi ønskede ideer og faglige værktøjer til at håndtere de problemer, misbrugsadfærden medførte for beboere og personale – hjælp til en bevægelse fra mistrivsel til trivsel. VISO tilbød et rådgivningsforløb til personalegruppen med input om misbrug og med hjælp til udvikling og opstart af en proces frem mod bedre trivsel i tilbuddet for såvel beboere som personale. I forløbet indgik en længere samtale/interview med beboergruppen mhp. at afdække deres syn på og ønsker til trivslen i huset."

Kontakt

Tine Eeg
Socialfaglig konsulent
Tlf.: 72 42 40 00

Flyer om rådgivning om grupper af borgere