Rådgivning til fagfolk

Senest opdateret 25-03-2022

VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

VISO rådgiver kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud. Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om for eksempel:

 • målgrupper
 • metoder og redskaber
 • kompensations- og støttemuligheder
 • processer i komplekse sager.

VISO kan for eksempel rådgive om, hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud kan indeholde.

Et rådgivningsforløb kan også indeholde en udredning, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt grundlag at rådgive ud fra. Udredningen er i så fald målrettet den problemstilling, der rådgives om.

VISO har forskellige rådgivningstilbud til fagfolk: 

Rådgivning om en enkelt borger

Rådgivning om grupper af borgere

Rådgivning om socialfaglig kvalitet i sagsbehandling

 

VISO træffer ikke afgørelser

VISOs rådgivning og udredning er alene vejledende og skal bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget hos kommunen, der har myndigheden til at træffe afgørelser om, hvad der skal sættes i værk i den enkelte sag.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.
 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.

Interesseret i et rådgivningsforløb?

Du kan ringe til os eller udfylde et henvendelsesskema, hvis du ønsker et rådgivningsforløb.