Rådgivning til borgere

Senest opdateret 28-01-2022

VISO kan give dig vejledende rådgivning i komplicerede problemstillinger via nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

Har du som borger brug for rådgivning, skal du først og fremmest henvende dig til din kommune.

Som borger kan man i VISO få rådgivning til fx.: 

  • at få redskaber til at håndtere dagligdagen ud fra de aktuelle problemstillinger
  • rådgivning til personer, der har senfølger efter seksuelle overgreb.

VISO anbefaler, at du som borger, henvender dig til os i samarbejde med kommunen. Derved kan vores rådgivning blive et supplement til den kommunale støtte.

VISO tilbyder ikke rådgivning om, hvordan man kan leve med sin diagnose. Du kan i stedet henvende dig til din egen kommune om mulighederne for at få rådgivning dér.

VISO tilbyder rådgivning og viden, der supplerer eventuelle tiltag hos din kommune. Det er kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt på baggrund af VISOs anbefalinger. 

Er du ikke enig i din kommunes afgørelse, kan du fx: 

Få din klage behandlet i Ankestyrelsen

Få rådgivning hos DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.
 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00 

Åbningstider:

Mandag - fredag: Kl. 9 - 11.30