Rådgivning om æresrelaterede konflikter

VISO yder gratis rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter.

Æresrelaterede konflikter opstår som regel inden for familien og skyldes en opfattelse af, at et af familiens medlemmer har krænket eller vil krænke familiens ære ved at handle i strid med normer for, hvad der opfattes som god opførsel. Æresbegrebet knytter sig til forestillinger om en families generelle status og især om kvindens ærbarhed i familien.

En konflikt kan fx opstå, hvis en ung får en kæreste, ønsker skilsmisse eller modsætter sig ægteskab. Konflikten kan medføre alvorlige overgreb som vold, tvangsægteskab eller kontrol af bevægelsesfrihed. Det er primært unge piger og kvinder, der udsættes for æresrelaterede konflikter, men også unge mænd kan være udsat. Æreskodekser håndhæves kun i nogle familier og er ikke knyttet til bestemte religioner.

VISO tilbyder følgende typer af rådgivning: 

1) Rådgivning i personsager

VISO tilbyder rådgivning og udredning til fagpersoner, når en borger er udsat for en ærerelateret konflikt. Rådgivningen kan fx indeholde risikovurdering, faglig sparring og samtaler med den unge og familien.

Læs to eksempler på rådgivning i personsager

2) Rådgivning om grupper af borgere

VISO kan også bidrage til at opkvalificere fagpersoners viden på området. VISO tilbyder rådgivning i relation til en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling.

Læs artikel om opkvalificeringsforløb i en kommune

Læs mere om VISOs rådgivning om grupper af borgere

Anonym rådgivning

Landsorganisationen af KvindeKrisecentre (LOKK) tilbyder bl.a. anonym døgnrådgivning om æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, vold i familien mv.

LOKK

Politiets kontaktpersoner

I samtlige politikredse fungerer en eller flere medarbejdere som ressource- og kontaktpersoner vedrørende æresrelaterede konflikter i forhold til relevante samarbejdspartnere i kommunerne. Politikredsene sørger for, at der udbredes kendskab om politikredsenes ressource- og kontaktperson til de relevante samarbejdspartnere.

Kommunalt ansatte som f.eks. socialrådgivere, lærere eller pædagoger har mulighed for selv at rette henvendelse til politikredsen og anmode om bistand fra ressource- og kontaktpersonen, hvis den pågældende har en sag, der muligvis er æresrelateret.

Ressource- og kontaktpersonen kan bl.a. hjælpe kommunen/den kommunale medarbejder med at vurdere sagens karakter, herunder risikoniveau, behov for politimæssig indsats m.v.

Kontakt

Sine Beck Hansen
Socialfaglig konsulent

Flyer om æresrelaterede konflikter