Udmøntede puljer

Senest opdateret 28-10-2022

Her kan du se en oversigt over de ansøgningspuljer, som er udmøntet.

Når sagsbehandlingen af ansøgningspuljen er færdig, og alle ansøgere har modtaget svar på deres ansøgninger, offentliggøres en oversigt over fordelte tilskud. Oversigten bliver lagt på siden om hver ansøgningspulje.

Som kommende ansøger kan du og din organisation få indblik i, hvilke beløbsstørrelser der typisk gives i den pågældende pulje, og hvilke typer projekter der opnår tilskud.

Det kan være en hjælp at se oversigten med fordelte tilskud, hvis du vil søge en fast, årlig ansøgningspulje. Oplysningerne kan også være relevante for de organisationer, der har fået afslag på en ansøgning og gerne vil forberede sig på næste års ansøgning.

§ 07.18.19.20. Ansøgningspulje til driftsstøtte til handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

§ 07.18.19.30. Ansøgningspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

§ 07.18.19.40. Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

§ 07.18.19.50. Ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

§ 15.26.09.22. Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

§ 15.26.15.60. Ansøgningspuljen til efteruddannelse af personale på delvist lukkede institutioner og afdelinger for udsatte børn og unge

§ 15.26.17.10. Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

§ 15.26.21.23. Ansøgningspulje til modning af en indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber

 

§ 15.26.27.10. Ansøgningspuljen til netværksskabende aktiviteter med faglig støtte til plejefamilier og/eller anbragte børn

§ 15.64.16.10. Ansøgningspulje til mestringsindsats til søskende til børn med handicap

§ 15.64.17.10. Ansøgningspulje til Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

§ 15.64.20.10. Ansøgningspuljen til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (Borgeren i centrum)

§ 15.71.03.10. Ansøgningsrunde til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG)

§ 15.71.03.20. Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI)

§ 15.71.11.10. Ansøgningspuljen til flere ind i fællesskaber gennem lokale partnerskaber.

§ 15.71.47.10. Ansøgningspuljen til Frivilligt Socialt Arbejde (PUF).

§ 15.75.06.25. Ansøgningspulje til afprøvning af Act-Belong-Commit-gruppeforløb – sammen om at styrke mental sundhed.

§ 15.75.06.25. Ansøgningspuljen til modning af intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd

§ 15.75.06.25. Ansøgningspulje til modning af en model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte

§ 15.75.21.20. Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

§ 15.75.28.50. Ansøgningspuljen til forsøg med borgerstyrede budgetter

§ 15.75.28.80. Ansøgningspuljen til til midlertidig støtte til kapacitetstilpasning på natcaféer

§ 15.75.33.10. Ansøgningspuljen til udvikling og udbredelse af interventionsmodel til voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

§ 15.75.37.10. Ansøgningspuljen til forebyggelse af prostitutionslignende relationer blandt unge

§ 15.75.77.10. Ansøgningspulje vedrørende partnerskab om udsatte grønlændere og bedre misbrugsbehandlingsmetoder

§ 15.86.10.10. Ansøgningspulje til demensvenlige tiltag, herunder boformer

§ 15.85.35.10. Ansøgningspuljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

§ 15.85.38.10. Ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen

§ 15.71.03.10. Ansøgningspulje til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre (FRIG)

§15.85.65.20 Ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen

§15.26.21.22 Ansøgningspulje til styrket match af barn og anbringelsessted

§15.26.15.60 Ansøgningspulje til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

§ 15.64.14.10 Ansøgningspulje til pårørendekonsulenter mv. på handicapområdet

§ 15.26.21.22 Ansøgningspulje til styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

§ 15.11.74 Ansøgningspulje om kompensation for faste omkostninger som følge af COVID-19

§15.11.74 Ansøgningspulje om kompensation for lønudgifter som følge af COVID-19

§ 15.12.06.30. Ansøgningspulje til rådgivning af skilsmisseramte familier  

§ 15.64.07.10 Ansøgningspulje til koloniophold mv. for børn og unge med handicap og deres forældre og søskende (Handicappuljen)

§ 15.11.44.18. Ansøgningspulje til frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, der driver genbrugsbutikker, samt socialøkonomiske virksomheder

§ 07.18.19.40. Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

§ 07.18.19.20 Ansøgningspulje til driftsstøtte til handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

§ 15.71.47.10. Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

§ 15.75.06.24. Ansøgningspuljen om et godt ældreliv for socialt udsatte gennem tilpasning af Samarbejdsmodellen

§ 15.71.03.20 Ansøgningspulje til etablering af nye frivilligcentre (ETFRI)

§ 07.18.19.50. Ansøgningspuljen til særlige sociale formål (SærligSoc)

§ 15.75.06.24. Ansøgningspuljen til udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse

§ 15.26.21.22. Ansøgningspulje til mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

§ 15.75.06.24. Ansøgningspuljen om forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

§ 15.85.65.30. Ansøgningspulje til understøttelse af demensvenligt samfund.

§ § 15.26.25.10. Ansøgningspulje til fritidspas til socialt udsatte børn og unge.

§ 15.26.31.10. Ansøgningspulje til etablering af rettighedsskoler.

§ 15.85.21.10. Ansøgningspulje til mere hjemlighed på plejehjem.

§ 15.86.08.10. Ansøgningspulje til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin.

§ 07.18.19.20. Ansøgningspulje til driftsstøtte til handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

§ 07.18.19.40. Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

§ 15.11.40.10. Ansøgningspulje til kompensation for aflyste arrangementer

§ 15.26.09.22. Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

§ 15.26.09.23. Ansøgningspulje til afholdelse af ferielejre, endagsudflugter eller musik- og kulturarrangementer  

§ 15.26.17.10. Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp

§ 15.26.19.20. Ansøgningspulje til ungekrisecenter

§ 15.26.32.10. Ansøgningspulje til styrket efterværn til tidligere anbragte unge

§ 15.64.07.10. Ansøgningspulje til koloniophold mv for handicappede børn, unge og deres familier (Handicappuljen)

§ 15.71.47.10. Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

§ 15.75.05.10. Ansøgningspulje til udbredelse af ambulante tilbud om rådgivning vedrørende vold i nære relationer

§ 15.75.06.10. Ansøgningspulje til modning af MOVE som gruppebehandling til unge

§ 15.75.07.10. Ansøgningspulje om exitpakke til mennesker i prostitution

§ 15.75.21.20. Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

§ 15.75.30.10.  Ansøgningspulje til styrket økonomi- og gældsrådgivning 

§ 15.75.46.40. Ansøgningspulje til Housing First for unge 

§ 15.75.46.70. Ansøgningspulje til social investeringspulje om fremskudt psykiatri

§ 15.11.74. Ordning om kompensation for faste omkostninger på Social- og Indenrigsministeriets område

§ 15.11.74. Ordning til midlertidig lønkompensation på Social- og Indenrigsministeriets område

§ 15.71.08.20. Ansøgningspulje til bedre fysiske rammer

§ 15.71.03.10. Ansøgningspulje til optag på ordningen for grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

§ 07.18.19.50. Ansøgningspulje til Udlodningspuljen til særlige sociale formål - SærligSoc

§ 15.26.15.60. Ansøgningspulje til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

§ 15.75.06.10. Ansøgningspulje til bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

§ 15.11.40.26. Kompensationspulje til understøttelse af civilsamfundsorganisationer

§ 15.71.06.10. Ansøgningspulje til at få flere med i lokale fællesskaber

§ 15.26.21.10. Ansøgningspulje til styrket og helhedsorienteret indsats overfor udsatte unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse

§ 15.26.21.10. Ansøgningspulje til model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær

§ 15.75.32.20. Ansøgningspulje til etablering af pladser på kvindekrisecentre

§ 08.18.19.20 Ansøgningspulje til driftsstøtte for handicaporganisationer og -foreninger (ULHAN)

§ 07.18.19.40 Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI)

§ 07.18.19.50 SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål

§ 15.25.04.10 Ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn

§ 15.25.04.30 Ansøgningspuljen til screening og tidlige familierettede indsatser

§ 15.26.03.10 Ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug

§ 15.26.09.22 Ansøgningspulje til sommerferiehjælp

§ 15.26.11.70 Ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

§ 15.26.14.10 Ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge

§ 15.26.15.60 Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

§ 15.26.17.10 Ansøgningspulje til støtte til landsdækkende, frivillige organisationers uddeling af julehjælp 2019

§ 15.26.21.10 Ansøgningspulje til styrket familiebehandling i udsatte familier

§ 15.26.21.10 Ansøgningspulje til målrettet støtte til forældre, hvis barn eller ung er anbragt

§ 15.26.21.10 Ansøgningspuljen til styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

§ 15.64.07.10 Handicappuljen - Ansøgningspuljen til koloniophold mv for handicappede børn, unge og deres forældre

§ 15.64.55.10 Ansøgningspulje til afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler for børn og unge med handicap

§15.71.03.10 Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre 2019

§ 15.71.47.10 Ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde (PUF)

§ 15.75.06.10 Ansøgningspulje til screening og modning af metoder til unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

§ 15.75.06.10 Ansøgningspuljen til modning af modificeret ACT-indsats til borgere med komplekse problemstillinger

§ 15.75.12.40 Ansøgningspulje om støtte til at kvalificere rådgivning til unge i prostitutionslignende relationer

§ 15.75.21.20 Ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

§ 15.75.21.50 Ansøgningspuljen under Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD)

§ 15.75.21.70 Ansøgningspulje om Ung under eget tag – støtte til unge hjemløse

§ 15.75.31.10 Ansøgningspulje til styrket indsats til mænd i krise

§ 15.75.55.10 Ansøgningspuljen: Social investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning

§ 07.18.19.50 SærligSoc – udlodningspuljen til særlige sociale formål

§ 15.26.02.10 Mod en tidlig forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge

§ 15.26.15.60 Ansøgningspuljen til efteruddannelse på delvis lukkede institutionstyper for udsatte børn og unge

§ 15.64.02.20 Ansøgningspulje til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage

§ 15.64.07.10 Handicappuljen - Ansøgningspuljen til koloniophold mv for handicappede børn, unge og deres forældre

§ 15.64.55.20 Ansøgningspulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

§ 15.71.03.10 Grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

§ 15.71.06.10 Flere med i lokale fællesskaber

§ 15.75.06.10 Ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

§ 15.75.06.10 Ansøgningspulje til fortsat udbredelse af bostøttemetoderne CTI, SFT og ÅD

§ 15.75.06.10 Ansøgningspuljen til modning af forebyggende metoder til unge med psykisk sårbarhed

§ 15.75.46.10 Social investeringspulje på hjemløseområdet

§ 15.75.30.10 Ansøgningspulje til økonomi- og gældsrådgivning

§ 15.75.46.60 Ansøgningspuljen til social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig hjemløshed

§ 15.75.75.15 Ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet sårbare og udsatte børn og unge

§ 15.26.11.70 Ansøgningspuljen til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitution(er) og/eller opholdssted(er)

§ 15.75.15.80 Ansøgningspuljen til netværk til anbragte børn og plejefamilier

§ 15.26.54.10 Ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU)

Udmelding

Det tidspunkt, hvor ansøgningspuljen åbner for ansøgninger

Udmøntning

Det tidspunkt, hvor ansøgerne får svar, og der gives tilskud