Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Psykiske vanskeligheder
Senest opdateret 17-08-2022

Indsatsmodellen Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job udbredes til 10-12 kommuner, så flere udsatte ledige kommer i job, fastholdes i beskæftigelse og oplever højere trivsel.

Projektperiode:

2022 - 2024

Målgruppe:

Initiativets målgruppe er udsatte ledige defineret som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen er kendetegnet ved at have komplekse og sammensatte problemer, der kan omfatte sociale problemer samt psykiske og fysiske udfordringer med lav uddannelsesbaggrund og begrænset erhvervserfaring.

Baggrund for projektet:

Beskæftigelsesindsatsen har i mange år haft fokus på at hjælpe de mest udsatte ledige i job, ligesom indsatsen på socialområdet i stigende grad har et beskæftigelsesrettet fokus – ikke kun som et mål for den sociale indsats, men i høj grad også som en integreret del af den sociale indsats. Samtidig har en generel høj beskæftigelse i samfundet som helhed medført en øget efterspørgsel og dermed mangel på arbejdskraft. Der er dog fortsat udfordringer med at hjælpe de mest udsatte ledige i arbejde, på trods af viden om, at en socialfaglig indsats, der understøtter borgernes jobindsats og tager højde for deres komplekse vanskeligheder for at opnå og bevare fodfæste på arbejdsmarkedet, kan øge andelen af udsatte borgere i beskæftigelse. Social støtte i overgang til og fastholdelse i job er afprøvet i fem kommuner, og resultaterne viser, at indsatsmodellen har en positiv effekt på borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover oplever borgerne, der modtager indsatsen større trivsel, tro på egne evner og arbejdsmarkedsparathed. Der er således et stort potentiale i forhold til fortsat at udbrede indsatsmodellen til landets kommuner.

Formål:

Formålet er at udbrede indsatsmodellen Social støtte i overgang til og fastholdelse i job med henblik på at tilbyde de mest udsatte ledige en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats, så de får den nødvendige støtte til at få og fastholde et arbejde, samt opnå en højere trivsel. Indsatsmodellen er en samlet tværfaglig indsats med et recovery-orienteret og jobrettet fokus. Modellen tager udgangspunkt i JobFirst-tilgangen fra beskæftigelsesområdet og CTI (Critical Time Intervention) fra socialområdet. CTI er en evidensbaseret, intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, hvor borgerne modtager social støtte i den kritiske overgang til arbejdsmarkedet. Kommuner, der ønsker at tilbyde udsatte ledige en samlet social- og beskæftigelsesindsats bliver med initiativet støttet af Socialstyrelsen i implementeringen af indsatsmodellen og udvalgte medarbejdere bliver undervist i CIT-metoden.

Dokumentation og evaluering:

Initiativet evalueres ikke. Socialstyrelsen monitorerer implementeringen af indsatsmodellen og dens resultater.

Finansiering:

Aftale om Udviklings- og investeringsprogrammet på voksenområdet for 2022.

Kontakt:

Louisa Prehn-Jacobsen
+45 41 93 24 74
 

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet