Mere kvalitet i plejefamilier – samarbejde mellem anbringelsessteder

Anbringelse
Senest opdateret 24-06-2020

For at en plejefamilie kan støtte op om børn med større udfordringer og hjælpe dem ind i en positiv udvikling og trivsel, er det vigtigt, at der er de nødvendige faglige støtte- og behandlingsmuligheder til rådighed for plejefamilie og barn. På den baggrund blev der som led i satspuljeaftalen for 2018, afsat i alt 14,5 mio. kr. til en ansøgningspulje, til kommuner, der ønsker at etablere et samarbejde mellem plejefamilier og døgninstitutioner. Formålet er at give plejefamilier støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner fra døgninstitutionerne.

Projektperiode:

2019 - 2021

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er plejefamilier med mere behandlingskrævende børn anbragt. Plejefamilier med anbragte børn, der er mindre behandlingskrævende, kan også indgå i målgruppen.

Baggrund for projektet:

I 2018 indgik satspuljepartierne en aftale om et større initiativ ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”, der skal sikre et løft af plejefamilieområdet. Med initiativet valgte man at afsætte midler til en ansøgningspulje, målrettet kommuner, der ønsker at etablere samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner. Gennem samarbejdet kan plejeforældrene således få adgang til et større fagligt miljø og bedre behandlingsmuligheder for det anbragte barn.

Formål:

Formålet med puljen er, at plejefamilier får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitutioner. Samarbejdet skal således bidrage til at skabe bedre forudsætninger for, at det anbragte barn placeres i en plejefamilie, der er klædt på til at rumme dets behov. Derudover er det også hensigten med puljen, at der indsamles viden om gode modeller for samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner, der kan give inspiration til andre kommuner.

Dokumentation og evaluering:

Der udarbejdes en midtvejs- og afsluttende evaluering samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte samarbejdsmodeller.

Samarbejdsparter:

På vegne af Socialstyrelsen vil PwC i samarbejde med VIVE forestå implementeringsstøtte og den løbende evaluering. I projektet deltager Vesthimmerland, Middelfart, Vejle, Roskilde og København kommune, der arbejder med at udvikle modeller for, hvordan der etableres gode samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner.

Finansiering:

Initiativet er en del af det samlede satspuljeinitiativ ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”. Der er i årene 2018-2021 afsat i alt 73,7 mio. kr., som fordeles på ni forskellige initiativer, der er nærmere beskrevet i Aftale om udmøntning af satspulje 2018-2021.

Kontakt:

Ida Lautrop-Rasmussen
+45 41 74 06 67
Center for Børn, Unge og Familier

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet