Unge med autisme og overgangen til et selvstændigt liv

Autisme
Senest opdateret 31-05-2022

Gennem en kortlægning og modning af sociale og mestringsrettede bostøttemetoder skal projektet bidrage til, at flere unge med autisme får kompetencer til at mestre et selvstændigt og meningsgivende voksenliv.

Projektperiode:

2019 - 2022

Målgruppe:

Målgruppen er unge med autisme fra 16-30 år, som har behov for bostøtte eller mestringsrettede indsatser. Den sekundære målgruppe er kommuner med interesse i at styrke deres indsats for unge med autisme, som står i overgangen til voksenlivet.

Baggrund for projektet:

De seneste år er der observeret en stigning i antallet af personer med autisme. Bl.a. viser en analyse (2018) fra KL, at andelen af 15-årige unge med en autismediagnose er fordoblet på 7 år. Samtidig klarer voksne med autisme sig generelt dårligere på parametre som uddannelse, beskæftigelse, oplevet livskvalitet og trivsel, sammenlignet med personer med andre kognitive funktionsnedsættelser. Som følge af stigningen i målgruppen oplever kommunerne bl.a., at flere voksne med autisme visiteres til SEL § 85 støtte, og kommunerne oplever en udfordring med at sikre nok tilbud med det rette støttebehov til unge med autisme i overgangen til et selvstændigt voksenliv.

Formål:

Som et initiativ under Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet (UIP) skal projektet kortlægge, videreudvikle og pilotteste sociale og mestringsrettede bostøttemetoder med henblik på at støtte unge med autisme i et selvstændigt og meningsgivende voksenliv. Projektets mål på kort sigt er, at kommuner har adgang til viden om, hvordan de kan støtte unge med autisme til et selvstændigt liv på et forebyggende og foregribende niveau, og at de unge med autisme, der har deltaget i modningen af metoderne, oplever at have fået kompetencer til at mestre et selvstændigt liv. På længere sigt kan de videreudviklede metoder være med til at understøtte, at flere unge med autisme får kompetencer til at mestre et selvstændigt liv på egne præmisser, og at de får bedre forudsætninger for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre unge, der ikke har autisme, herunder inden for uddannelse og beskæftigelse.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af en ekstern leverandør. Evalueringen har fokus på implementeringen og resultaterne for de unge med autisme samt deres oplevelse af indsatserne. Derudover vil der blive foretaget en økonomisk evaluering af de enkelte metoder, der videreudvikles og pilottestes.

Samarbejdsparter:

En ekstern leverandør og 4-6 danske projektkommuner.

Finansiering:

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2019 blev der afsat samlet 16,8 mio. kr. over 4 år til projektet.

Kontakt:

Helle Nyhuus
50 81 09 45
Handicap

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet