Screening af virksomme metoder til at styrke det socialpædagogiske arbejde på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Udviklingshæmning
Senest opdateret 31-05-2022

Socialstyrelsen gennemfører i 2021 en screening af eksisterende viden om virksomme metoder og indsatser på botilbudsområdet for voksne mennesker med udviklingshæmning. Målet er at styrke det socialpædagogiske arbejde på botilbuddene gennem forøget viden om virksomme kerneelementer og kvalitet i indsatserne.

Projektperiode:

2021 - 2022

Målgruppe:

Voksne mennesker med udviklingshæmning (18-65 år), der bor i botilbud (SEL §§ 107 og 108) eller botilbudslignende boformer (Almenboligloven §§ 105/115 samt SEL § 85).

Baggrund for projektet:

Der er generelt sparsom forskning og viden om virksomme indsatser på botilbudsområdet samt effekten af anvendte metoder i forhold til at styrke borgerens selvhjulpenhed, deltagelse i fællesskaber, indflydelse i dagligdagen samt trivsel og sundhed.

Formål:

Ved at skabe overblik over eksisterende virksomme metoder og tilgange på området, men også ved at se på tværs af indsatser og metoder og identificere fællesnævnere og kerneelementer, der er centrale for at opnå kvalitet i indsatser på området, vil screeningsprojektet styrke vidensgrundlaget. Et sådan vidensgrundlag kan danne udgangspunkt for fremadrettet både at give mulighed for at udvælge enkelte lovende indsatser og metoder samt kerneelementer og styrke vidensgrundlaget for disse, samt danne baggrund for at formidle viden om centrale tværgående kerneelementer i indsatsen på botilbud for mennesker med udviklingshæmning.

Dokumentation og evaluering:

Ud fra screeningen udarbejdes vidensnotat om virksomme indsatser og lovende praksis, som desuden identificerer væsentlige kerneelementer, der kan fremme trivsel og skabe progression i forhold til sundhed, mestring, selvhjulpenhed, deltagelse og indflydelse for mennesker med udviklingshæmning på botilbud. Der skal foretages et litteraturstudie af dansk og international forskningslitteratur samt af nordisk ”grå” litteratur, som skal afdække viden om målgruppen og om virksomme indsatser og metoder i botilbud. Litteraturstudiet skal suppleres med viden fra det praksisnære arbejde med målgruppen, gennem spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews om virksom praksis.

Samarbejdsparter:

VIVE gennemfører litteraturstudiet i screeningsprojektet, og der inddrages forskellige videnshavere på området. Derudover inviteres en kvalificeringsgruppe med repræsentanter for brugere, medarbejdere, ledere etc. til at følge projektet, og give feedback på processen.

Finansiering:

Projektet indgår i Socialstyrelsens Udviklings- og investeringsprogrammer (UIP).

Kontakt:

Lars Gemmer
Handicap

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet