Traumebehandling til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb

Overgreb
Senest opdateret 29-11-2021

I Børnehus Syd pilottestes et behandlingstilbud med Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT). Behandlingstilbuddet er rettet mod børn og unge, som har symptomer på traumer efter at have været udsat for seksuelle overgreb.

Projektperiode:

2022 - 2022

Målgruppe:

Primær målgruppe: Børn og unge udredt i Børnehus Syd med symptomer på traumer efter seksuelle overgreb. Sekundær målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Baggrund for projektet:

Det er en kommunal opgave at varetage støtten til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kommunerne har dog meget forskellig dækning af tilbud til målgruppen, og kun få kommuner har specialiserede tilbud. Desuden viser statistikken for børnehusene, at målgruppen er forholdsvis lille, og det vil derfor være vanskeligt for mindre kommuner at opnå kvalitet og god drift i et specialiseret behandlingstilbud. Socialstyrelsen har derfor igangsat et projekt, der skal undersøge, om der kan skabes et nationalt dækkende behandlingstilbud i regi af de danske børnehuse.

Formål:

Formålet med projektet er at udvikle et behandlingstilbud, så børn, der er udredt med symptomer på traumer efter at være udsat for seksuelle overgreb, kan tilbydes en virksom og ensartet behandling uanset, hvilken kommune de bor i. I første del af projektet pilottestes tilbuddet i Børnehus Syd, som dækker kommunerne i Region Syd. Tilbuddet bygger på TF-CBT (Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi), som er en effektiv traumebehandling. Metoden tilpasses danske forhold. Hvis behandlingstilbuddet lever op til forventningerne, vil det blive udbredt til de øvrige børnehuse.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af VIVE. Forud for modningen er der udviklet en dansk manual i TF-CBT. VIVE følger op på implementeringen af behandlingstilbuddet i en virkningsevaluering. Der følges op på både implementeringen af metoden og dens resultater. I 2021 er der fokus på at tilpasse metoden til dansk kontekst i et børnehus. i 2022 låses behandlingsmodellen fast og pilottestes i Børnehus Syd. VIVE udgiver en slutrapport ultimo 2022.

Samarbejdsparter:

Børnehus Syd og deres driftskommune Odense. Desuden samarbejdes der med eksperter i traumer i både Danmark, Sverige og Norge.

Finansiering:

Projektet finansieres af Socialstyrelsens grundbevilling som led i den fireårige strategi for SISO, Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn.

Kontakt:

Bente Marianne Olsen
41 93 24 45
Børn, Unge og Familier

Nyhedsbrev

Hold dig ajour med vores nyheder, udgivelser, arrangementer og puljer.

Tilmeld dig nyhedsbrevet