Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Forebyggelse og tidlig indsats Dokumenterede metoder børn og unge Skolegang og læring

Social- og Boligstyrelsen udvikler i samarbejde med 4-5 kommuner en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Projektperiode:

2022 - 2025

Målgruppe:

Målgruppen for initiativet er alle børn og unge i grundskolens almene undervisning med henblik på at opspore børn og unge med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Baggrund for projektet:

Det kan have store konsekvenser for et barn, hvis begyndende mistrivsel ikke opdages og ageres på. Forskning viser, at jo tidligere et barns mistrivsel opdages, desto større er muligheden for, at barnet kan hjælpes til øget trivsel. Det er derfor afgørende, at fagprofessionelle, der har med børn at gøre i hverdagen, opfanger tegn på mistrivsel, og systematisk vurderer, afdækker og handler herpå samt inddrager tværprofessionelle samarbejdspartnere og forældre. Systematisk vurdering af alle børns trivsel er væsentligt i arbejdet med opsporing af børn, der har behov for støtte.

I dag anvender flere kommuner en opsporingsmodel til børn i 0-6-års alderen og enkelte kommuner bruger en tilpasset version af modellen for skolebørn. Evaluering af modellen viser flere positive resultater, bl.a. oplever dagtilbud gevinster i form af øget systematik og handlekompetence, styrket forældresamarbejde og rum for faglig refleksion. Evalueringen peger også på, at der er et udviklingspotentiale i forhold til at styrke det tværprofessionelle samarbejde i kommunerne.

Formål:

Formålet med initiativet er at udvikle en model for tidlig opsporing og handleveje i skoleregi. Modellen skal anvendes til tidlig opsporing af børn og unge i begyndende mistrivsel eller i udsatte positioner i grundskolens almene undervisning. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores tidligt og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.

Dokumentation og evaluering:

Projektet evalueres af Social- og Boligstyrelsens kontor for Tværgående Analyse, Monitorering og Evaluering. Evalueringen vil løbende understøtte modeludviklingen igennem systematisk dataindsamling og analyse. Det løbende arbejde med at vidensudvikle og -formidle suppleres af økonomiske analyser med fokus på indsatsens omkostninger samt en slutevaluering med fokus på indsatsens resultater for målgruppen.

Samarbejdsparter:

Modellen udvikles i et samarbejde mellem 4-5 kommuner, Social- og Boligstyrelsen og leverandører af IT-understøttelse og kompetenceudvikling til projektkommuner. Derudover inddrages Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med henblik på faglig kvalificering og tværsektoriel koordinering.

Finansiering:

Projektet finansieres af Udviklings- og investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet (BUIP). Der er afsat 19,4 mio. kr. i den samlede periode.

Kontakt:

Astrid Lindholm Harlou
41 93 25 66
Kontor for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 18-07-2022

Kontakt

Astrid Lindholm Harlou
Fuldmægtig

Kontakt

Cecilie Petersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her