Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP)

Dokumenterede metoder børn og unge Anbringelse Forebyggelse og tidlig indsats

Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP) er et gruppebaseret, forebyggende kursusforløb for plejefamilier, som fokuserer på at styrke plejeforældres kompetencer til at forebygge og håndtere plejebarnets problemadfærd hensigtsmæssigt.

Projektperiode:

2015 - 2019

Målgruppe:

Målgruppen for afprøvningen i perioden 2015– 2017 af KEEP i Danmark var alle plejefamilier med børn i alderen 4–12 år (både netværksplejefamilier og almindelige plejefamilier). I perioden 2019 blev målgruppen udvidet med KEEP TEENAGER, som omfatter pleje- og netværksfamilier med unge i alderen 12–16 år. Da tanken er, at KEEP-kurset både skal fungere forebyggende og behandlende, behøver barnet ikke at udvise nogen problemadfærd, for at plejefamilien kan tilbydes deltagelse i KEEP.

Baggrund for projektet:

KEEP er udviklet til at give plejeforældre konkrete værktøjer, der kan bidrage til at fastholde børnene i plejefamilien og skabe et sikkert, trygt udviklingsmiljø. Derved mindskes risikoen for et sammenbrud i anbringelsen og dermed risikoen for en eventuel efterfølgende institutionsanbringelse, der bringer den unge væk fra de normallignende opvækstvilkår, som en plejefamilie kan tilbyde. Målgruppen omfatter plejebørn med følelsesmæssige, udad-reagerende og indad-reagerende problematikker. Disse adfærdsproblematikker ses i højere grad hos anbragte børn, end hos ikke-anbragte børn. Det kan bidrage til problemer i dagtilbud, skole osv. og i visse tilfælde bidrage til sammenbrud i anbringelser. Der er derfor behov for effektive indsatser, som kan styrke plejefamilier i at forebygge og håndtere adfærdsproblematikker og følelsesmæssige reaktionsmønstre på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde.

Formål:

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt har til formål at styrke kommunernes brug af forebyggende indsatser og sætte fokus på udsatte børns trivsel, udvikling og læring. Formålet er at afprøve og udbrede KEEP i Danmark, herunder at få solid viden om KEEP’s resultater i en dansk kontekst og at sikre, at der i løbet af projektperioden opbygges en struktur for varig forankring samt evt. udbredelse i større skala til landets kommuner. Implementeringen af KEEP forventes på lang sigt at bidrage til realisering af følgende mål: Fald i antallet af udsatte børn og unge, der henvises til specialtilbud. Børn, hvis plejeforældre har deltaget i et KEEP-forløb, i højere grad end andre anbragte børn i plejefamilie kan deltage i et almindeligt skoleforløb. Fald i antallet af langvarige institutionsanbringelser. Børn, hvis plejeforældre har deltaget i et KEEP-forløb, i mindre omfang end andre anbragte børn i plejefamilie oplever placering på institution efter deres plejefamilieanbringelse.

Dokumentation og evaluering:

Resultater for KEEP forløbene opsamlende fortløbende. Resultat opsamlingen af gennemførte KEEP BØRN forløb for de 182 plejebørn, der har været involveret i 2015-2018, viser et signifikant stort fald i børnenes adfærdsproblematikker (i gennemsnit over 37 %) og et fald på over 43 % i familiens samlede stress og problemniveau. I projektperiodens første år foretog Oxford Research for Socialstyrelsen en evaluering.

Finansiering:

Med finansloven for 2014 blev der afsat 280 mio. kr. over fire år til det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet, som skulle sikre en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier. Der blev afsat 10 mio. kr. til et projekt, der skulle afprøve og udbrede det vidensbaserede program Keeping Foster Parents Trained and Supported (KEEP).

Kontakt:

Gøye Thorn Svendsen
+45 41 93 25 46
Center for Børn, Unge og Familier
Senest opdateret 29-11-2021

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her