Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

Senest opdateret 12-01-2020

1. juli 2018 trådte den nye lovgivning om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet i kraft. Bl.a. for at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan gennemføres en evaluering af denne. Evalueringen består af spørgeskemaundersøgelser og casestudier. BEMÆRK: Opgaven er overført til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Projektperiode:

2018 - 2020

Målgruppe:

Politikere på såvel nationalt som kommunalt niveau, kommunale forvaltninger, dagtilbud, forældre, Partnerskabet for kompetenceudvikling og viden til praksis, Kvalitetsforum for dagtilbud, professionshøjskolerne og øvrige aktører, som beskæftiger sig med dagtilbudsområdet.

Baggrund for projektet:

1. juli 2018 trådte den nye lovgivning om den styrkede pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet i kraft. Det betyder bl.a., at alle dagtilbud og kommuner har et fælles pædagogisk grundlag – alle børn skal opleve gode og stimulerende læringsmiljøer med leg, udfordringer og børnefællesskaber. Dagtilbud og kommuner skal frem til sommeren 2020 planlægge og gennemføre realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Formål:

Formålet med evalueringen er at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan og få viden om, i hvilket omfang det pædagogiske grundlag i den nye læreplan er retningsgivende for arbejdet i dagtilbuddene.

Dokumentation og evaluering:

Evalueringen består af to spørgeskemaundersøgelser blandt dagtilbudschefer, daginstitutionsledere og dagplejepædagoger samt pædagogisk personale i daginstitutioner og dagplejen i perioden 2018-2020. Dertil gennemføres casestudier i udvalgte dagtilbud. Resultaterne fra evalueringen offentliggøres løbende i projektperioden.

Mere information:

Danmarks Evalueringsinstitut gennemfører evalueringen på vegne af Børne- og Socialministeriet. Epinion står for dataindsamlingen i spørgeskemaundersøgelserne.

Find baselinemåling 2018 her

Kontakt:

Søren Christensen
30 71 51 23