Husbåde

Husbåde er flydende enheder, der ligger fastfortøjeret i en havn, og som anvendes til privat beboelse eller erhverv. For at kunne betegnes som en husbåd skal anvendelsen være af permanent karakter.

Kravene til en husbåd afhænger af, hvordan den bliver anvendt. Den kan enten blive anvendt til privat beboelse eller til erhverv.

Der kan både være tale om traditionelle husbåde, som er egentlige både, der er konverteret til brug for beboelse eller erhverv, men også om nyere typer af husbåde, som er etableret på flydende betonelementer med mere karakter af et hus på vand.

Husbåde skal leve op til reglerne i bygningsreglementet jf. byggelovens § 11, stk. 1, litra b.

Det er kommunerne, som er ansvarlige for at stille nærmere krav til husbåde og sikre, at de i videst muligt omfang efterlever de hensyn, som bygningsreglementet tilsigter at varetage.

Boliger i husbåde vil typisk være ejerboliger, da lejeloven som udgangspunkt ikke gælder for boliger på vand. Derfor eksisterer der ikke almene boliger indrettet i husbåde.

Kommunen kan ifølge planloven som udgangspunkt ikke planlægge for søterritoriet.

Kommunen kan dog ifølge planloven optage bestemmelser om planlægning for vandområder i et eksisterende havneområde beliggende i et byomdannelsesområde, og dermed fastsætte bestemmelser i en plan om husbåde, jf. Planlovens §§ 11 b, stk. 1 nr. 13 og 15, stk. 2, nr. 26 og 27.

I forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.), som (pr. 17.05.2023) er i offentlig høring, foreslås det, at kommunalbestyrelsens nuværende muligheder for at kommune- og lokalplanlægge for vandområder på søterritoriet inden for en havns dækkende værker udvides til også at omfatte vandområder, der ikke ligger i byomdannelsesområder.

Ved konkrete spørgsmål om husbåde kan der rettes til henvendelse til den pågældende kommunen, der er planmyndighed på området.

Generelle spørgsmål om fortolkning af planloven kan rettes til Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

Regler og vejledning om husbåde er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 9651 af 28. juni 2007 om teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v. og i vejledningen ”Husbåde – Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger” fra maj 2004.

Du kan finde yderligere information om registrering af husbåde hos Søfartsstyrelsen her

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her