Pulje til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen

Bemærk at puljen er lukket for ansøgning.

Puljen har til formål at reducere antallet af borgere i hjemløshed. Der gives derfor tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. 

Puljens størrelse Tilskuddets størrelse Ansøgerkreds 
27 mio. kr. i 2023  16.965 kr. pr. bolig Kommuner 


Hvad kan der søges midler til? 

I perioden fra den 1. juli 2022 til den 31. december 2023 kan Social- og Boligstyrelsen meddele en kommunal tilsagnsramme inden for hvilken, kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger, der anvises til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed.

Den samlede tilskudsramme er på 150 mio.kr., der svarer til huslejetilskud til 1.379 boliger som fordeles på regionerne efter antallet af personer i hjemløshed, jf. den seneste hjemløsetælling fra 2022.

Den kommunale tilsagnsramme udmøntes i antal boliger, der kan gives tilskud til nedsættelse af huslejen.

Social- og Boligstyrelsen vil i sagsbehandlingen af de kommunale ansøgninger tage udgangspunkt i den nævnte hjemløsetælling.

Tabellen nedenfor viser viser den foreløbige fordeling af den samlede tilsagnsramme på regionerne, på baggrund af hjemløsetællingen 2022.

Tilsagnsrammerne angiver hvor mange boliger, der kan gives tilskud til nedsættelse af huslejen i den respektive region. I fastsættelsen af antallet af boliger er der taget hensyn til, at der sker en årlig pristalsregulering af huslejetilskuddet.

Nedenfor ses den foreløbige fordeling af den samlede tilskudsramme på regionerne, på baggrund af hjemløsetællingen 2022. 

  Antal hjemløse Andel hjemløse (i pct.)  Antal boliger 
Region Hovedstaden 2.476 43 104
Region Sjælland 781 13 33
Region Syddanmark 868 15 37
Region Midtjylland 1.199 21 51
Region Nordjylland 465 8 20
I alt  5.789 100 245

Kilde: Social- og Boligstyrelsen på baggrund af hjemløsetælling (2022) af VIVE og inflationsskøn fra Økonomisk Redegørelse, februar 2023 

Hvem kan søge?

Det er kommunalbestyrelsen, der kan indsende ansøgning om andel af den regionale ramme til Social- og Boligstyrelsen. Der kan søges i perioden fra den 15. februar til 15. maj 2023.

Nederst er der link til udfyldelse af udfyldelse og indsendelse af ansøgning. Her fremgår også de relevante oplysninger vedrørende puljen samt gældende bekendtgørelse.

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få midler?

For at kunne komme i betragtning til at opnå en tilsagnsramme, skal kommunalbestyrelsen have udarbejdet en plan for bekæmpelse af hjemløshed og tilvejebringelse af et passende udbud af boliger til borgere i hjemløshed samt have indgået aftaler med boligorganisationerne om kommunal anvisning (læs uddybende herom i kap. 3 i bekendtgørelsen). 

Vær opmærksom på, at planen for bekæmpelse af hjemløshed skal vedhæftes som en del af denne ansøgning (brug skabelon til brug for udfyldelse af plan for bekæmpelse af hjemløshed).

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen fordeler bevillingen på de fem regioner efter antallet af borgere i hjemløshed.

Social- og Boligstyrelsen vil i sagsbehandlingen af de kommunale ansøgninger tage udgangspunkt i den seneste hjemløsetælling. Den seneste hjemløsetælling er fra 2019.

En ny hjemløsetælling for 2022 forventes offentliggjort efteråret 2022. Herefter vil denne nye hjemløsetælling være grundlaget for tildeling af tilsagn til kommunerne.

Efter ansøgningsfristens udløb meddeler Social- og Boligstyrelsen inden for de regionalt fordelte tilsagnsrammer til de ansøgende kommuner ud fra antallet af borgere i hjemløshed og antallet af almene familieboliger i kommune med en husleje under 3.500 kr. eksklusive forbrug og som ikke ligger i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk.1, eller i et forebyggelsesområde, jf. almenboliglovens § 61 b.

Hvordan foregår udbetaling? 

Kommunalbestyrelsen meddeler beslutning om tilsagn om huslejetilskud til Udbetaling Danmark, herunder oplysninger om hver bolig med huslejenedsættelse, og hvornår udlejningen er påbegyndt.

Udbetaling Danmark udbetaler tilskuddet til nedsættelse af huslejen til boligorganisationen (læs uddybende om udbetaling i kapitel 6 i bekendtgørelse).

Læs mere

Du kan læse mere om engangstilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger og tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger i bekendtgørelsen nedenfor. 

Læs mere i bekendtgørelsen her