Særlige regler for almene ældreboliger

Almene ældreboliger er særligt indrettede boliger til brug for ældre og personer med handicap. Der er derfor særlige krav til boligernes udformning.

Almene ældreboliger kan etableres og indrettes på mange måder alt efter, hvilke persongrupper og behov, boligerne skal rumme. Ældreboliger kan etableres som:

  • Selvstændige boliger

  • Plejeboliger, dvs. ældreboliger med tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov
  • Bofællesskaber, her kan der både være tale om individuelle bofællesskaber, hvor hver bolig har eget køkken eller kollektive bofællesskaber, hvor flere boliger er fælles om et køkken
     

 Nedenfor finder du en oversigt over de særlige regler for almene ældreboliger. 

Indretning af almene ældreboliger

Almene ældreboliger skal være særligt egnede for ældre og personer med handicap.

Boligerne skal være kørestolsegnede, og adgangsforhold og indretning skal være velegnede for gangbesværede.

Samtidig stilles der krav om elevator. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra kravet om elevator ved ombygning.

Til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne kan der indrettes særligt indrettet ældre/plejeboliger.

 Af oversigten nedenfor kan du se de særlige regler, der gælder for almene ældreboliger. 

Almene ældreboliger skal have eget toilet og bad. Som udgangspunkt skal der være køkken i boligerne.

Køkkenet kan eventuelt etableres som kogeniche.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravet om køkken i boligen fx i forbindelse med etablering af almene ældreboliger for svage og plejekrævende personer eller i forbindelse med etablering af bofællesskaber med fælles køkkener.

En del af boligernes areal kan indrettes som fælles boligareal.

Der kan således etableres opholdsrum, køkken, hobbyrum eller lignende fælles for flere boliger.

Der skal fra den enkelte ældrebolig kunne tilkaldes hurtig hjælp, fx i tilfælde af sygdom, uheld eller lignende, så beboernes tryghed øges.

Det er overladt til kommunalbestyrelsen at vurdere, på hvilken måde hjælp skal kunne tilkaldes.

Ved denne vurdering bør beboernes behov og ønsker indgå som et væsentligt element.

Almene ældreboliger skal udlejes til ældre og personer med handicap.

Boligerne kan udlejes til personer med fysiske handicap uanset den pågældendes alder, fx også til unge handicappede.

Boligerne kan udlejes til personer med psykiske handicap, hvis de pågældende efter kommunalbestyrelsens skøn kan klare sig i boligen med den service, som kommunalbestyrelsen i medfør af serviceloven tilbyder.

Det er som udgangspunkt kommunalbestyrelsen, der har anvisningsretten til ældreboliger, uanset hvem der ejer ældreboligerne.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen på baggrund af en individuel vurdering afgør, hvem boligerne skal udlejes til.

Når de almene ældreboliger ejes af et boligselskab eller en selvejende institution, kan kommunalbestyrelsen overlade anvisningsretten til ejendommens ejer.

Kommunalbestyrelsen kan i denne forbindelse fastsætte nærmere retningslinjer for ejerens udlejning af boligerne. Der skal ved anvisningen tages hensyn til den enkeltes sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold.

En ansøger vil ikke kunne afvises, fordi den pågældende ikke bor i kommunen.

Kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende anvisning af ældreboliger og vedrørende anvisning af ældreegnede boliger til personer, som ønsker at flytte til en anden kommune, kan påklages til Ankestyrelsen.

I forbindelse med opsigelse gælder de almindelige regler i lov om leje af almene boliger. Der vil normalt være et opsigelsesvarsel på 3 måneder.

Opsigelsesperioden er dog begrænset til 1 måned, hvor der er tale om en ældrebolig med tilknyttet serviceareal, og lejeren dør uden at efterlade sig medlemmer af husstanden, som har ret til at fortsætte lejemålet.

Der er kun adgang til opsigelse af en lejer af en plejebolig, når de almindelige betingelser i lov om leje af almene boliger er opfyldt, og når lejer samtidig tilbydes en anden passende bolig.

Kommunalbestyrelsen kan leje ældreboliger af ejerne og stille dem til rådighed for personer, som har brug for en midlertidig aflastningsbolig.

Kommunalbestyrelsen betaler lejen fra det tidspunkt, hvor boligerne står til kommunalbestyrelsens rådighed.

Beboerne har ret til medindflydelse på boligernes drift efter regler i henhold til beboerdemokrati.

Der findes dog særlige regler for ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere.

I almene boligorganisationer, der udelukkende består af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet således beslutte, at beboerrepræsentanterne i organisationsbestyrelsen skal udpeges blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesser.

Det samme gælder for selvejende institutioner.

Består boligafdelingen udelukkende af ældreboliger, der bebos af svage og plejekrævende beboere, og er der ikke valgt en afdelingsbestyrelse, kan kommunalbestyrelsen ligeledes beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse.

 

For almene ældreboliger, der tilhører almene boligorganisationer, revideres regnskabet efter de regler, der gælder for almene boligorganisationer.

Ejes ældreboligerne af en selvejende institution, bestemmer kommunalbestyrelsen, om revisionen skal foretages af en statsautoriseret revisor eller en registreret revisor.

For kommunalt ejede ældreboliger gælder reglerne om revision af kommunal virksomhed i lov om kommunernes styrelse.

I regnskabet skal ejeren af ældreboligerne redegøre for den økonomiske udvikling i ældreboligbebyggelsen, og eventuelle bemærkninger fra bebyggelsens revisor skal kommenteres.

Kommunalbestyrelsen påser, at årsregnskabet indsendes til kommunalbestyrelsen, som foretager en kritisk gennemgang heraf.

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her