Partnerskab om skolegang og læring

Både trivsel og læring skal sættes i højsædet i støtten til børn og unge i udsatte positioner.

Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har derfor etableret et partnerskab med en række aktører om en fælles national faglig dagsorden for området.

Mange børn i udsathed har en dårligere skolegang end andre børn.  De har mere fravær, flere skoleskift og trives dårligere. Mange anbragte børn og unge forlader grundskolen med så ringe læse- og regnefærdigheder, at det begrænser deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samtidig ved vi, at en god skolegang er en af de mest betydningsfulde enkeltstående beskyttelsesfaktorer, med betydning for hvordan udsatte børn og unge klarer sig senere i livet og lykkes med at etablere en selvstændig voksentilværelse. Derfor har styrelserne fokus på, hvordan man kan styrke udsatte børn og unges skolegang og positive læringsoplevelser.

Formålet med partnerskabet er at styrke den strategisk faglige dialog og skabe større synlighed om udsatte børn og unges skolegang og læring på tværs af skole- og socialområdet. I partnerskabet er interessenter på området samlet for at identificere og dele viden om, hvad der kan styrke skolegang og læring for udsatte børn og unge. Partnerskabet omfatter styrelser, kommuner, videns- og udviklingsmiljøer, civilsamfund, herunder fonde.

Med partnerskabet ønsker Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at etablere et tættere samarbejde mellem centrale aktører på social- og skoleområdet om at styrke læring og skolegang for udsatte børn og unge i udsathed.

Partnerskabets opgave er at:

  • Identificere kommunale og nationale perspektiver på udfordringer og behov i forhold til at styrke udsatte børn og unges skolegang.
  • Indkredse mulige veje til at styrke udsatte børn og unges skolegang, herunder brobygning mellem skole- og socialområdet med afsæt i eksisterende viden og tiltag blandt partnerskabets deltagere.
  • Fremme national opmærksomhed om udsatte børn og unges skolegang og læring via fx kommunikationsaktiviteter og afholdelse af videns- og debatdage målrettet ledelser i kommuner og øvrige relevante organisationer.

Det første møde i partnerskabet blev afholdt den 26. juni 2023.

Organisationer som indgår i partnerskabet er:

Social- og Boligstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet indgår også i et strategisk samarbejde om væsentlige snitflader i to politiske aftaler under Børnene Først, så kommuner og borgere oplever en sammenhængende realisering af initiativerne i reformen.

Læs mere om Børnene Først på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside her

Læs mere om Børnene Først på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside her.

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her