Implementeringsstøtte til kommunerne

Senest opdateret 01-07-2022

Den kommende implementeringsstøtte til kommunerne skal understøtte omsætning af barnets lov i praksis.

Det er afgørende, at implementeringen af barnets lov når bredt ud i alle landets kommuner og baner vej for, at en ny praksis forankres hos både ledelse og medarbejdere på tværs af myndigheds-, udfører- og almenområdet.

Socialstyrelsen vil derfor tilbyde en kombination af virtuelle gå-hjem-møder, workshops og erfaringsnetværk, e-læring og fysisk undervisning.

Dertil kommer praksisnære faglige redskaber som fx sagsskabeloner, håndbog, podcasts og videomaterialer om barnets lov, som skal understøtte ledere og medarbejdere i det daglige arbejde med den nye lov.

Indledende aktiviteter

Ultimo 2022 udbydes virtuelle gå-hjem-møder målrettet forskellige målgrupper. Alle interesserede vil kunne deltage, fx kommunalpolitikere, kommunens ledelseslag, myndighedsområdet, almen- og udførerområdet.

På møderne præsenteres bl.a. formål, intentioner og de væsentligste ændringer i barnets lov.

På møder målrettet ledelse og nøglemedarbejdere vil vi også igangsætte en dialog om ledelse af de forandringer, kommunerne står overfor med barnets lov og reformen. Der vil blive præsenteret forskellige implementeringsværktøjer til forberedelse af den lokale implementering.

Ved udgangen af 2022 udkommer også en introvideo til barnets lov, der har til formål at give en kort indflyvning til loven, som kan være relevant for alle faggrupper på børne- og ungeområdet.

Workshops og tværkommunale erfaringsnetværk

Primo 2023 inviteres ledere og centrale nøglemedarbejdere på myndighedsområdet til en regional workshopdag. Her vil vi fortsætte dialogen og arbejdet med at understøtte ledelse af forandringer.

Samtidig vil fokus være på intentionerne med reformen og hovedlinjerne i barnets lov samt den lokale implementering af loven. Workshoppen er samtidig startskuddet til etablering af tværkommunale erfaringsnetværk for samme målgruppe.

Formålet er at understøtte og styrke de lokale ledelser i implementeringsprocessen af loven. Der vil være fokus på at samle ledere og nøglemedarbejdere på tværs af myndigheds-, almen- og udførerområdet på nogle af erfaringsnetværkene. Dette for at understøtte det tværfaglige samarbejde om barnets lov og sikre en bred implementering af loven i hele den kommunale organisation.

Indhold på hver workshop:

  • Hovedlinjerne i barnets lov
  • Information om kommende kompetenceudviklingsaktiviteter for sagsbehandlere og udførere
  • Støtte til lokal implementering gennem vidensoplæg og præsentation af relevante implementeringsredskaber.

Ud over det løbende fokus på implementering af barnets lov vil indholdet på netværkene være styret af kommunernes efterspørgsel og behov i de forskellige faser af implementering.

Workshopdagene afholdes i januar 2023 i hver af landets fem regioner. Herefter opstartes tværkommunale erfaringsnetværk for ledere og nøglemedarbejdere i starten af 2023, og de løber frem til og med 2025 med to årlige halvdagsmøder i hver af de fem regioner.

Erfaringsnetværkene faciliteres af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Kompetenceudviklingsforløb for sagsbehandlere

Alle sagsbehandlere, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap, vil blive tilbudt kompetenceudviklingsforløb. Dette indebærer e-læring, webinarer samt fysisk undervisning.

Der vil være særligt fokus på temaer som sagsprocessen, proceskrav, børns rettigheder, inddragelse samt tværfagligt samarbejde.

Umiddelbart inden loven træder i kraft i det nye år, vil kommunerne få adgang til e-læringsmoduler og webinarer, som introducerer til indholdet i barnets lov og betydningen for praksis.

Dette skal sikre, at flest mulige sagsbehandlere og ledere i landets kommuner fra starten har en nem og fleksibel adgang til viden om loven. Dele af e-læringen kan også danne afsæt for lokale drøftelser på fx personale- og ledelsesmøder.

Fysisk undervisning til sagsbehandlere vil være af to dages varighed og afvikles mange steder i landet. Den starter op i løbet af 1. kvartal 2023 og løber til 1. kvartal 2024.

Opfølgning

Der tilbydes også opfølgning på undervisningen. Dette indebærer fysisk undervisning samt webinarer, som tilbydes løbende fra efteråret 2023 til og med 2025.

Kompetenceudviklingsforløb for udførerområdet

Alle medarbejdere på udførerområdet, der beskæftiger sig med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap, vil blive tilbudt kompetenceudviklingsforløb.

Deltagerne vil få viden om hovedlinjerne i Barnets Lov, herunder intentioner og formål, og der vil være fokus på det tværfaglige samarbejde.

Fysisk undervisning målrettet udførerområdet vil være af en halv dags varighed og afvikles mange steder i landet til og med udgangen af 2023.

Opfølgning

Der tilbydes også opfølgende fysisk undervisning fra efteråret 2023 til og med 2025.

Kursus for ledere og medarbejdere på almenområdet

Ledere og medarbejdere på almenområdet vil blive tilbudt undervisning i barnets lov, intentioner og formål, så viden om barnets lov når hele vejen rundt i den kommunale organisation.

Deltagerne vil få orientering om de mest centrale ændringer, loven medfører, og som har relevans for almenområdets arbejde og for samarbejdet med myndighed.

Kurserne afholdes i løbet af 2023 og vil bestå af et halvdagsarrangement i hver af landets fem regioner.

Praktiske informationer følger senere

Der vil senere komme mere konkret information ud om alle aktiviteterne samt oplysninger om tidspunkter og tilmelding.

Fagligt understøttende redskaber

For at understøtte nye arbejdsgange i den faglige praksis – og dermed hjælpe ledelse og medarbejdere til at kunne arbejde med at implementere de nye bestemmelser i hverdagen – vil Socialstyrelsen løbende udarbejde en række faglige redskaber.

Dette omfatter bl.a.:

  • Skabeloner til sagsbehandlingen
  • Et nøgletalskatalog til understøttelse af den lokale implementering
  • Nationale anbefalinger og retningslinier om fx kvalitet i anbringelse, skånsomme skift i anbringelser mv.
  • Video og podcast med faglige temaer fra loven
  • Håndbogsmaterialer med fokus på temaerne i barnets lov.

De faglige redskaber bliver offentliggjort fra medio 2023 og frem.